عناصر نقاشی در دیوان "مایفوق الوصف"سوزان علیوان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

2 دانشگاه شهید مدنی اذربایجان

چکیده

بررسی عناصر نقاشی در شعر، از موضوعات بینارشته‌ای ادبیات تطبیقی است که با رونق مکتب آمریکایی در پژوهش ادبی معاصر به کار گرفته شد؛ اما این محور، علی‌رغم زمینه‌های پژوهشی متعدد، مورد استقبال کمتری قرار گرفته است. باید توجه نمود که شاعران بسیاری، رویکرد و صبغۀ نقاشیگری دارند و در حقیقت با کلمات به جای شعر سرودن، رسم و نقاشی می‌کنند. این فرایند در اشعار شاعرانی که علاوه بر حرفۀ شعرسرایی، نقاش هم هستند، بسیار موضوعیت پیدا کرده است. در ادبیات معاصر عربی شاعرانی که از این دو حرفه درکنارهم برخوردار هستند؛ اندک نیستند که مطرح‌ترین چهره‌ در شعر عربی دورۀ أخیر، سوزان علیوان، شاعر و نقاش  معاصر است که جزو شاعران جیل التسعینات (دهه نود قرن بیستم) است. وی بسیاری از سازوکارهای نقاشی را به کار برده است و میان نقاشی وشعر او همبستگی زیادی وجود دارد. گویی او در دفترهای شعری‌اش، با موم و رنگ نقاشی می‌کند. از این رو شعر او، زمینه‌ای برای بروز عناصر متعدد نقاشی است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی عناصر نقاشی در شعر سوزان علیوان می‌پردازد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد؛ سوزان علیوان در شعر خود از عناصر نقاشی مختلفی نظیر رنگ، قاب بندی، تقارن و قرینه سازی، عینیت و ایستایی بهره گرفته است که این موضوع در عناوین، مقاطع و بندهای شعری دیوان ما یفوق الوصف او تجلی پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Painting elements in Susanna Alivan's Mayafoghalvasf

نویسندگان [English]

  • MASOOMEH GHAHRAMANPOUR 1
  • ALI GHAHRAMANI 2
1 دانشجوی دکترای عربی
2 AZARIJAN UNIVERSTI
چکیده [English]

The study of the elements of painting is one of the interdisciplinary themes of comparative literature and with the advent of the American school in contemporary literary research , but this axis has been less welcomed despite numerous research areas. It should be noted that many poets have a penultimate approach And in fact they draw and paint with words instead of poetry . This process is very important in poetry of poets who are also painters in addition to the poetry profession. In the contemporary Arabic literature, the poets who have these two professions are not few. The most prominent figure in the Arabic poetry of the late period is Susan Aliwan, a contemporary poet and painter who is a poet of the nineteenth century. He has used many painting techniques. And there is a lot of solidarity between his paintings and His poems. As if he was painted with wax and color in his poetry books . Therefore, his poetry is a ground for the multiplicity of painting elements. This research uses a descriptive-analytic method to study the elements of painting in poetry Susan Aliwan. The result of the research shows; Susan Alywan in his poem has used various painting elements such as color, framing, symmetry and mirroring, objectivity and static. This is evident in the titles and sections of the poem of Alivan's Mayafoghalvasf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poetry
  • Painting
  • Susan Olivean
  • Mayafogh alvasf