نویسنده = ���������� ������ �������� ��������
بلاغت وایدئولوژی

دوره 9، شماره 18، تیر 1398، صفحه 145-170

سیدحسین سیدی؛ سید محمد جواد سیدی