نویسنده = ���������� ���������� �������� ����������
ادبیت هاشمیات کمیت اسدی و حجازیات شریف رضی در سنجه معادله بوزیمان

دوره 10، شماره 20، تیر 1399، صفحه 6-29

10.29252/jalc.2021.206173.0

احمد امیدوار؛ بهمن هادیلو؛ داوری دولت آبادی مهدی