نویسنده = ������������ �������� ��������
السّرد الروائی فی خطاب «ناجی العلی» الکاریکاتیری

دوره 10، شماره 21، دی 1399، صفحه 57-97

10.29252/jalc.2022.101968

اقدس بهزادی پور؛ انسیه خزعلی؛ عواد کاظم لفتة الغزی