کلیدواژه‌ها = کلید واژه‌ها: اسطور- تموز- بینامتنیت- جبرا- فلسطین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط بینامتنیت اسطوره‌ای در اشعار جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر اسطورۀ تموز)

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 183-212

عزت ملا ابراهیمی؛ صغری رحیمی