دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیلی بر رویکرد فلسفی در نقد کلاسیک عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1401

10.29252/jalc.2022.225190.1082

سیدحسین سیدی؛ مائده بیگم شیرازی