دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقش و جایگاه حسین بن ضحاک در تحول شعر خمری در عصر عباسی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.29252/jalc.2022.227451.1148

محسن محمدی؛ علی اصغر قهرمانی مقبل


دراسة روایة «الحریق» لمحمد دیب فی ضوء نظریة البنیویة التکوینیة لغولدمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.29252/jalc.2022.226936.1133

آزاده منتظری؛ محمود رضا توکلی محمدی؛ علی باقر طاهری نیا


طرحواره تصویری در سوره یوسف (ع) بر اساس معناشناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.29252/jalc.2022.227106.1138

هومن ناظمیان؛ علی اسودی؛ محمد اکبری


نشانه شناسی رنگ‌ها در شعر محمد آدم بر پایه نظریۀ پیرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.29252/jalc.2022.228115.1173

بهمن آقازاده؛ عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ حسن اسماعیل زاده


نقد و واکاوی هم ارزی لایه های فرهنگی در سه نمایشنامه عربی توفیق الحکیم با تکیه بر رویکرد میشل بالار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.29252/jalc.2022.227051.1136

رضا ناظمیان؛ یسرا شادمان


ظاهرة الاستبدال اللغوی فی رسائل الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) "دراسة لغویة دلالیة فی کتاب 1-15 أنموذجا"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.29252/jalc.2022.228055.1171

علی اسودی؛ سودابه مظفّری؛ صغری فلاحتی؛ عبدالله حسینی؛ سعید سواری


تحلیل شناختی طرحواره های تصویری در شعر سمیح القاسم با تاکید بر نظریه مارک جانسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.29252/jalc.2022.229421.1194

شهلا شکیبایی فر؛ محسن پیشوایی علوی


تحلیل معنای «عن» در قرآن مبتنی بر نظریه اصل معنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.29252/jalc.2022.228595.1182

صادق عباسی؛ علی حاجی خانی


دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة طه على ضوء نظریة النظم لعبدالقاهر الجرجانی (موقف الجدال بین فرعون والسحرة التائبین [طه: 70 – 73])

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.29252/jalc.2022.226916.1132

عبدالله نورى زاد؛ ابو الفضل رضائی؛ محمدابراهیم خلیفه شوشتری


واکاوی ترادف و تفاوت معناشناختی واژه «بئر» و «جب» در قرآن کریم از منظر زبان‌های سامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.29252/jalc.2023.228107.1172

فاطمه زارعی؛ صغری فلاحتی


خوانش رمان «سیدات‌القمر» بر اساس نظریه تقابل‌های دوگانه هلن سیکسو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.29252/jalc.2023.228310.1178

پرویز احمدزاده هوچ؛ علی صیادانی؛ علی مصطفی نژاد


بررسی و تحلیل شعر جاسم الصحیح بر اساس نظریه ریفاتر (مطالعه موردی : قصیده "وطن لاسمی مشرد")

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1401

10.29252/jalc.2023.229344.1192

مونا نادعلی؛ عزت ملاابراهیمی