نقدِ سبک‌‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

سبک­شناسی یکی از شاخه­های نقدِ ادبی است که از دانش زبان­شناسی و بلاغت در تحلیل متن بهره می­جوید و در بررسی نقدی و ادبی، بر سه عنصر اصلی متن، نویسنده و مخاطب تکیه می­کند. این پژوهش که بر مبنای سبک­شناسی ساختارگرا مبتنی است، می­کوشد تا به کشف زوایای زبانیِ پنهان اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی بپردازد و از این منظر، اشعار وی در سطوح آوایی، لغوی و نحوی با شیوه­ی توصیفی-تحلیلی مورد کنکاش قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که شاعر با استفاده از اوزان خفیف و سبک و نیز کاربرد زحاف­های فراوان، موسیقی اشعار خود را رونق بخشیده است و به ندرت از اوزان عروضی خارج می­شود، ضمن آنکه تکرار واژه و عبارت و به خصوص حرف ندا کلام او را آهنگین نموده است. در سطح لغوی، شاعر سعی دارد با فراخوانی میراث گذشته، مجد و عظمت گذشته را به مسلمانان یادآوری نماید، ضمن آنکه الهام گرفتن از طبیعت، باعث شده است اشعار او پویا و روان باشد. در سطح نحوی نیز شاعر سعی کرده است از کارکردهای مختلف جملاتِ اسمیّه و فعلیه بهترین بهره را ببرد، و در بسیاری از قصاید، حرف ندا را حذف می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

stylistic critique of Sheikh Ahmad Waeli's social poems (Linguistic analysis)

نویسندگان [English]

  • kamal dehghani ashkezari
  • Ez'zat Mol'la Ebrahimi
University of Tehran
چکیده [English]

Stylistics is one of the branches of literary critique that use linguistic and rhetoric in text analysis, and in the critical and literary examination, it relies on the three main elements of the text, the author, and the audience. This research that based on structuralist stylistics, seeks to discover the hidden linguistic angles of Sheikh Ahmad Wa'eli's social poetry and from this perspective his poems have been explored at the phonetic, lexical, and syntactic levels in a descriptive-analytical manner. The results of this study show that the poet has flourished the music of his poems by using light and volatile weights as well as using a lot of effort and it rarely goes out of the scales, At the same time, the repetition of words and phrases, and especially the words of harbinger, has harmonized his speech. At the lexical level, the poet tries to remind the Muslims of the greatness of the past by calling on the past heritage. In addition, Inspired by nature, his poems are dynamic and fluent. At the syntactic level, too, the poet has tried to make the best use of the various functions of nominal and current sentences and in many poems, it eliminates harbinger 's speech.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stylistics
  • Waeli
  • Phonetic level
  • Lexical level
  • Syntactic level