هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه اراک

2 دانشگاه اراک

چکیده

چکیده     فرمالیسم یا صورت گرایی یکی از نظریه های نقد ادبی معاصر در حوزه های بررسی ادبیات است که درنیمه اول قرن بیستم در روسیه به وجود آمد. برجسته سازی از مباحث مهم مطرح در این نظریه و مبتنی بر هنجارگریزی(قاعده کاهی) و توازن (که از طریق قاعده افزایی به وجود می آید) است. از این رو می توان زبان قرآن را در قالب زبان معیار، یک زبان هنجارگریز نیز دانست. اما باید توجه داشت که هنجارگریزی در قرآن بدین معنا نیست که کلام خداوند برخلاف قاعده و قیاس است بلکه شیوه بیان آن متفاوت است. به عقیده فرمالیستها آشنایی زدایی یک امر نسبی است و با مرور زمان، متن ادبی عادی و تکراری می شود. اما از آنجایی که زیبایی های ادبی وعلمی قرآن پایان ناپذیر است، پژوهشگران قرآنی  پیوسته با تأمل و تدبر در آن می توانند بخش های تازه ای از آن را آشکار سازند و غبار کهنگی و عادت را از آن بزدایند. نگارندگان در این مقاله با تکیه بر نظریه فرمالیسم و با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بیان برجسته سازی(هنجارگریزی و توازن) از منظر لیچ در سوره طه پرداخته و ارتباط و تناسب ساختار آیات با محتوا و نام سوره را بررسی نموده اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formalism Investigation and Analysis of Taha Surah from Leech’s point of view

نویسندگان [English]

 • Ibrahim Anari Bozchallouei 1
 • Ehsan Rasouli 2
 • Abolfazl Sajjadi 2
 • Ahmad Omidali 2
1 **Associate professor of Arak University
2 PHD student of Arak University
چکیده [English]

     Formalism is one of the theories of contemporary literary criticism in the field of literary study that emerged in Russia in the first half of the twentieth century. Foregrounding is one of the important issues of this theory and is based on the norm deviation (irregularity) and the parallelism (that is raised through the principle of extra regularity). Hence, the language of the Qur'an can be regarded as a standard language and a norm deviated one as well. But it should be noted that the norm deviation in the Qur'an does not mean that the word of God is contrary to the rules and analogies, but that the way it is expressed is different. According to the formalists, de-familiarization is a relative issue, and over the time, the literary text becomes ordinary and repetitive. However, since the literary and scientific aesthetics of the Qur'an is endless, Qur'anic scholars are continually discovering new aspects of it and thus making it dynamic. This study examined the foregrounding (norm deviation and parallelism) in Taha Surah from Leech’s point of view. It also considered the relevance and appropriateness of the construction of the verses to the content and name of the Surah based on the theory of formalism using a descriptive-analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Formalism
 • De
 • familiarization
 • Foregrounding
 • Norm Deviation (Irregularity)
 • Parallelism( Extra Regularity)
 • Taha Surah