واکاوی مؤلفه‌های ادبیات پایداری در اشعار بدیع القشاعله بر اساس الگوی نشانه‌شناسی پیرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه عربی دانشگاه ایلام

2 دانشیار گروه عربی دانشگاه ایلام

10.29252/jalc.2022.228143.1174

چکیده

نشانه‌شناسی ادبی یکی از روش‌های جدید نقد ادبی است که با کاوش در لایه‌های ثانویۀ متن، کنش‌های جهان درون متن را تحلیل می‌کند و نقش نشانه‌های زبانی را در تشکیل ساختار معنایی شعر واکاوی می‌کند. الگوی نشانه‌شناسی پیرس از مناسب‌ترین و دقیق‌ترین ابزارها برای نقد آثار ادبی به شمار می‌رود که با آن، نظام دلالتی شعر تحلیل می‌شود و نقش نشانه‌های زبانی در خلق قصیده بیان می‌شود. بدیع القشاعله شاعر فلسطینی از شاعران مقاومت است که با زبان شعری خاص خود مضمون‌های مقاومت را در اشعارش ساخته و پرداخته می‌کند و جهان‌بینی خود را با زبانی مجازی و غیرصریح بیان می‌کند. این نوشتار می‌کوشد با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر الگوی نشانه‌شناسی پیرس، نحوۀ شکل‌گیری نشانه‌‌های مربوط به مفهوم مقاومت در قالب محور همنشینی و جانشینی کلام در اشعار بدیع القشاعله را تحلیل کند و تأثیر ارتباط میان بازنمون، موضوع و تفسیر را در خلق این نشانه‌ها نقد کند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نشانه‌های مفهوم مقاومت در اشعار القشاعله در محور همنشینی از ترکیب و چینش واژگان کنار هم در بافت متن پدید می‌آیند و در محور جانشینی نیز واژگان با جایگزینی معانی مجازی و ثانویه به جای معنای حقیقی‌شان از زبان معیار عدول کرده و تبدیل به نشانه‌های زبانی می‌شوند که به مدلول ختم می‌شوند. این نشانه‌ها حاصل ارتباط میان مثلث معنایی بازنمون، موضوع و تفسیر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the concept of resistance in the poems of Badi al-Qasha'ala Based on Pierce's semiotic pattern

نویسندگان [English]

  • Moslem Khezeli 1
  • payman salehi 2
1 Lecturer of the Arabic Department of Ilam University
2 Associate Professor of the Arabic Department of Ilam University
چکیده [English]

Literary semiotics is one of the new methods of literary criticism that analyzes the actions of the world within the text by exploring the secondary layers of the text and explores the role of linguistic signs in the formation of the semantic structure of poetry. Pierce's semiotic model is one of the most appropriate and accurate tools for criticizing literary works, with which the semantic system of poetry is analyzed and the role of linguistic signs in the creation of the poem is expressed. Badi 'al-Qasha'a is a Palestinian poet of resistance who composes and deals with the themes of resistance in his poems with his own poetic language and expresses his worldview in a virtual and implicit language. This article tries to analyze the formation of signs related to the concept of resistance in the form of the axis of accompaniment and substitution of words in Badi al-Qasha'ala poems with a descriptive-analytical approach and emphasizing Pierce's semiotic model, and the effect of the relationship between representation, subject and interpretation in creating this Criticize the signs. Findings of the research indicate that the signs of the concept of resistance in Al-Qasha'ala's poems in the axis of accompaniment appear from the combination and accompaniment of words together in the context of the text. They become linguistic signs that end in meaning. These signs are the result of the connection between the semantic triangle of representation, subject, and interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary semiotics
  • The axis of companionship and succession
  • Resistance
  • Pierce
  • Badi 'al-Qasha'ala