دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، شهریور 1401، صفحه 7-362