معیار عاطفی در نقد ادبی سده های اول تا سوم هجری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان وادبیات عرب دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار/ گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.29252/jalc.2022.225778.1101

چکیده

آثار ادبی پس از  آفرینش،  به ناگزیر در برابر نگاه ناقدانه­ی ادیبان و همچنین مردم عادی قرار می گیرند و  از آن پس، پیوسته داوری و  ارزیابی می شوند. نقد به همراه تحلیل اثر ادبی و هنری و سنجش و ارزیابی آن با معیارهای علمی، از سویی خواننده را به سوی گزینش اثر برتر رهنمون می شود و از سویی دیگر چون راهنمایی با بصیرت، ادیبان و هنرمندان را به سوی آفرینش آثاری نیکوتر سوق می دهد. از آنجاکه نقد و گزینش آثار ادبی در درازای تاریخ ادبیات، پیوسته بر پایه­ معیارهایی انجام شده است، چگونگی و نیز چرایی پدید آمدن هر کدام از آن معیارها در بستر دوره های ادبی گوناگون، بیانگر بسیاری از واقعیات در زمینه های متفاوت تاریخی، فرهنگی و ادبی است. واقعیت هایی که با گذشت زمان دستخوش دگرگونی های فراوانی نیز شده است. پژوهش پیش رو تلاش نموده تا روشن نماید که ادبیات غنایی سده های نخستین هجری، در نبود بسیاری از معیارهای ادبی که نتیجه پیدایش دیرهنگام و یا عدم تدوین کامل دانش­های ادبی در آن زمان بوده است، چگونه توانسته با تکیه بر اندک معیارهای شخصی و به­ویژه با تکیه بر جنبه های لفظی و معنایی معیاری مانند معیار عاطفی و همچنین انطباق آن با ادبیات غنایی سده های نخستین، تا مرز شکوفایی ادبی پیش برود و اینکه این معیار در درازای سه سده نخستین هجری چه دگرگونی هایی را پذیرفته و از آن مهمتر چه تأثیراتی بر  بهبود آثار ادبی سده های یاد شده و در نهایت بر روی ادبیات پس از آن بر جای گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emotional Criterion in Literary Criticism of the First to Third Centuries a h

نویسندگان [English]

 • behnam shirmohammadi 1
 • ali saberi 2
1 p.h.d. candidate in science and research branch islamic azad university of tehran
2 associate professor in department arabic literature in azad university of tehran center
چکیده [English]

Literary works, after being written: are placed in front of writers as well as people, and inevitably they are always judged and evaluated by them. These judgments are important as literary criticism in many ways. On the one hand, they represent the critics' perception of those literary works, and on the other hand, due to the feedback that the owners of literary works receive from those critiques, they effect the process of creating and changing the works. Since the critique and selection of literary works throughout the history of literature has been constantly done on the basis of different criteria; As a result, how and also the reason for the emergence of each of those criteria during different literary periods, expresses many facts in different historical, cultural and literary fields. Facts that have changed a lot over time. This study has tried to determine how the lyrical literature of the first centuries AH, in the absence of many literary criteria that were the result of the late emergence of literary knowledge or their incomplete structure at that time, how it was able to rely on few and personal criteria, and in particular a criterion such as the emotional criterion, to advance to the edge of literary flourishing; Also, this research wants to determine what changes this criterion has undergone during these centuries and, more importantly, what effects it has had on the literature of the mentioned centuries and finally on the literature of later periods. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Literary criticism
 • Emotion
 • Taste
 • Lyrical
 • Literature
 • First centuries
دوره 12، شماره 24
شهریور 1401
صفحه 207-236
 • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 02 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 03 آبان 1401