نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «هجره عروه بن الورد» از کاظم السماوی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی کرمانشاه

10.29252/jalc.2022.223548.1108

چکیده

نشانه­شناسی رمزگان­های زبانی، یکی از روش­های نوینی است که ناقدان و پژوهشگران در بررسی و تأویل متون ادبی و به­ویژه شعر به آن اهتمام ورزیده­اند. این دانش، از مفاهیمی اساسی شکل می­گیرد که نشانه­ها به وسیلۀ آن، معنا و مفهوم ویژۀ خود را می­یابند. «کاظم السماوی» از جمله شاعران توانای معاصر عراق است که نشانه­ها، رمزها و اسطوره­ها، بیشترین محتوای ادبی اشعار او را به خود اختصاص داده­اند. سرودۀ «هجره عروه بن الورد» از جمله قصاید برجسته­ای است که شاعر در آن، مجموعه­ای از رمزگان­های زبانی را در خدمت ارائه بهتر مفهوم و مقصود خود به­کار برده است. این پژوهش کیفی، به شیوۀ توصیفی- تحلیلی، با استفاده از نسخه­های خطّی و کتابخانه­ای، به بررسی این قصیده برای یافتن مهم­ترین رمزگان­های زبانی آن و بیان ارتباط آن­ها با زندگی شاعر از یک­سو و نقش آن در هماهنگی قصیده از سوی دیگر، پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که نشانه­های شخصیّت شاعر و گرایش­های شخصی او در رمزگان­های مربوط به صاحب متن و عنوان تجسّم یافته است و در خدمت بیان اهداف شاعر قرار گرفته­اند؛ همانطور که یکپارچگی قصیده به کمک رمزگان­های زیبایی­شناختی و بینامتنی به اضافه دیگر رموز محقّق شده است که این امر، بر ارزش ادبی قصیده افزوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics of linguistic cryptography in the poem "Hijrah of Arwa Ibn Al-Ward" by "Kazem Al-Samawi"

نویسندگان [English]

  • majid mohammadi 1
  • iman ghanbari aghdam 2
1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Razi University
2 PhD student in Arabic language and literature, Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

The semiotics of linguistic cryptography is one of the new methods that critics and researchers have tried to study and interpret literary texts, especially poetry. "Kazem al-Samawi" is one of the most talented contemporary poets in Iraq, whose signs, codes and myths have the most literary content of his poems. The poem "Hijrah of Orwa Ibn Al-Ward" is one of the prominent poems in which the poet has used a collection of linguistic codes in order to better present his meaning and purpose. This qualitative research, in a descriptive-analytical manner, using manuscripts and libraries, examines this poem to find its most important linguistic codes and express their relationship with the poet's life on the one hand and Its role in the coordination of the ode, on the other hand, is discussed. The results of the research show that the signs of the poet's personality and his personal tendencies are embodied in the codes related to the author of the text and the title and are used to express the poet's goals; As the integrity of the ode has been realized with the help of aesthetic and intertextual codes, among other mysteries, this has added to the literary value of the ode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kazem Al-Samawi
  • Cryptography
  • Semiotics
  • Hijrah of Arwa bin Al-Ward