نمود نقش رمزواره در خلق معانی بدیع در شعر سعدی یوسف با تکیه بر نظریه آگاهی دنیل چندلر (مطالعه موردی دیوان «السّاعه الاخیره»)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، تهران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، تهران

10.29252/jalc.2022.226229.1112

چکیده

با در نظر داشتن ظرفیت معناگستری رمز، دنیل چندلر با اعتقاد به لزوم برخورداری یک پژوهشگر ادبی از دانش کیفی و تشخیصی، نظریه آگاهی را مبنی بر نمایش نحوه و میزان تأثیرگذاری عناصر گوناگون اجتماعی و فرهنگی در یک اثر منظوم یا منثور با تکیه بر نقش زبانی و ادبی عناصر کلام پایه­ریزی کرده است؛ یعنی صاحب سخن هر قدر از این عناصر بهره­جویی آگاهانه­تری کرده باشد، به طبع مفهوم مطلوب خود را پخته­تر و ارزنده­تر ساخته است؛ مفهومی که از نظر چندلر بیش از هر موضع دیگری در ساختار رمز ادبی و تبدیل شدن آن به رمزگان یعنی ساختار تفصیل شده بر اساس عوامل تأثیرگذار نامبرده حاضر می­گردد. پژوهش حاضر درصدد است تا با روش مطالعه کتابخانه‌ای و با رویکردی توصیفی - تحلیلی و در کار بستن رمزواره یعنی کشف مفاد نظریه آگاهی در شعر سعدی یوسف - شاعری عراقی که همواره وطن خویش را از پنجره کوچک غربت نگریسته و وصف نموده است- و نمود نقش هر یک در آفرینش رمزگان اشاره کرده و مدعای خویش را به یاری عناصر درون­زا یعنی ادبی، زبانی، ساختاری و گاه نگارشی به اثبات برساند؛ از مهمترین دستاوردهای رمزواره در این نوشتار تبیین روشن بهره­برداری هوشمندانه سراینده از موارد مذکور در راستای تعمیق معانی فرهنگی و اجتماعی پنهان شده در پس هر رمزگان است؛ زیرا شاعر هیچگاه به برشماری عیان مزایا یا معایب اکتفا نکرده و همواره سیاق سخن خود را به گونه­ای ترتیب داده است که ابتدا کل کلام، معنای مدّ نظر او را تصدیق کرده و سپس جزء جزء سخن با تأکید آن به واسطه ابزار­های گوناگون زبانی و ادبی از جمله الفاظ، تعابیر، افعال، قیود، روایتگری و دیگر وسائط، مقصود اصلی را به گوش مخاطب برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discussing The Role of Code, theorized by Daniel Chandler, In Creating Extraordinary Meanings in the works of Sa’adi Yusof (Specifically, “The Last Hour” divan)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Mirhosseini 1
  • Seyyed Adnan Eshkavari 2
  • ali aswadi 3
  • houman nazemian 2
1 PhD Candidate in Arabic Language & Literature, Kharazmi University, Tehran
2 Associate Professor in Arabic Language & Literature, Kharazmi University, Tehran
3 Assistant Professor in Arabic Language & Literature, Kharazmi University, Tehran
چکیده [English]

Daniel Chandler believes that any interpreter of a text or who that intends to study any form of literary works shall gather three kinds of knowledge beforehand: Social knowledge, Textual knowledge & Modality judgements by which the textual signs of the first two knowledges can be discovered and studied. He also indicates that the more a literary work consists of said elements, the stronger it will be able to represent its meanings which cannot be discovered without deciphering. This note intends to apply Chandler’s theory, which is named as the ‘Knowledge Theory’ by this paper’s author, on the poems of Sa’adi Yusof’s to indicate how intentionally he has put hidden meanings behind familiar words to recite poems that can be deciphered to reveal new aspects. Not only has he created extraordinary meanings in his literary works but he also has played the role of a cultural or civilized critic who can magnify all of the social issues that people are struggling with. In order to achieve this goal, he often has chosen the words that are completely compatible with the meanings that he has intended to hide to let the audience find for themselves and therefore enjoy it more. Words and their placement in statements are the major means that Yusof has put his hands on to be able to represent his criticism in a way that not only does not offend the audience but it also gives them a chance to stand up to what that has been proven to be faulty. Literally code has played a major role in Sa’adi Yusof’s poems as he has utilized many forms of it to create meanings that are beyond what actual words speak of. Such meanings can only be found when a talented literary researcher dives deep into texts to reveal its neglected aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary poem
  • Knowledge theory
  • Code structure
  • Deep code
  • Sa’adi Yusof
  • Daniel Chandler