نقش و جایگاه حسین بن ضحاک در تحول شعر خمری در عصر عباسی اول

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران

10.29252/jalc.2022.227451.1148

چکیده

چکیده
بررسی اشعار حسین بن ضحاک از منظر نوآوری در مقدمه قصیده، که هم‌زمان با آغاز نواندیشی در نظام فکری و فرهنگی سنن عربی بود، در نزد او حالتی از تحول و دگرگونی و هوشیاری نسبت به واقعیت جدید بود. به همان نسبت، تأثیر فتوحات و حضور اقوام مختلف با فرهنگ‌های متعدد در جامعه اسلامی منجر به نوآوری در اندیشه عربی شد. حسین بن ضحاک از جمله شاعرانی بود که تحت تأثیر فرهنگ‌های گوناگون، و از جمله فرهنگ ایرانی، از اسلوب و تعابیر جدیدی استفاده کرد تا بتواند اشعارش را متناسب با تحول نوین همگام سازد، بنابراین مانند ابونواس، ابتدا از مقدمه خمری به جای مقدمات طللی در مطلع قصاید خود استفاده کرد، و آن را نقطه آغازی برای بیان رویکردهای فکری و فرهنگی جدید قرار داد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با مبنا قرار دادن نظریات ناقدان، به بررسی نوآوری در خمریات حسین بن ضحاک، پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ضحاک، خمر را به عنوان نماد فرهنگ جدید، با رویکردی نو که از ظرافت گویی او در بیان شعری حکایت دارد، بیان کرده است، و با استفاده از تعابیر نو، و تقابل خمر و طلل، با ارزش‌های عربی و جاهلی مخالفت کرده و به فرهنگ و اصالت ایرانی دعوت کرده است و بدین وسیله توانسته تا اشکال جدیدی را در چارچوبی جدید که با واقعیت عصر همخوانی دارد، مطرح ‌نماید. بنابراین حرکت و حیات و پویایی نیز در خمریات شاعر به دلیل انسجام زبانی و استفاده از تصاویر زنده بصری بارز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role and position of Hussein Ibn Zahak in the evolution of Khmer poetry in the first Abbasid era

نویسندگان [English]

 • mohsen mohammadi
 • ali asghar ghahramani moghbel
Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Examining the poems of Hussein ibn Zahak from the perspective of innovation in the introduction of the poem, which was at the same time with the beginning of modernization in the intellectual and cultural system of the Arab traditions, was a state of change and awareness of the new reality. Similarly, the influence of conquests and the presence of different ethnic groups with multiple cultures in Islamic society led to innovation in Arabic thought. Hussein ibn Zahak was one of the poets who, under the influence of various cultures, including Iranian culture, used new styles and interpretations to be able to synchronize his poems with the new development, so like Abu Nawas, Informed used his poems, making it the starting point for expressing new intellectual and cultural approaches. This research is a descriptive-analytical method and based on the theories of critics, has studied the innovation in the Khmer of Hussein Ibn Zahak. The results of the research show Zahak has expressed Khmer as a symbol of new culture, with a new approach that shows his delicacy in expressing poetry, and using new interpretations, and the contrast of Khmer and Tal, with Arabic values ​​and Jahli has opposed and invited to Iranian culture and originality, and thus has been able to introduce new forms in a new framework that is consistent with the reality of the age. Therefore, movement, life and dynamism are also evident in the poet's Khmer due to linguistic coherence and the use of live visual images.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ibn Zahak
 • Abbasid era
 • poetry
 • Khmer
 • evolution

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 16 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 22 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 11 آبان 1401