نشانه شناسی رنگ‌ها در شعر محمد آدم بر پایه نظریۀ پیرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.29252/jalc.2022.228115.1173

چکیده

بررسی نشانه‌های زبانی و ساختار دلالتی یکی از شیوه‌های نسبتا نوین در مطالعۀ متون ادبی است که کنش‌های درونی، پیام‌ها و اغراض پنهان در لایه‌های ثانویۀ متن را بیان می‌کند. یکی از الگوهای مناسب برای نقد نشانه‌شناسی آثار ادبی، نظریۀ پیرس است که نشانه را به سه جزء بازنمون، موضوع و تفسیر تقسیم می‌کند. بر اساس این نظریه، مفهوم نشانه از ارتباط معنایی میان این سه جزء پدید می‌آید و واژگان، دلالت‌های ضمنی بسیاری در خود نهفته دارند که بازنمایی آن‌ها، مدلول و پیام اصلی شاعر را نمایان می‌کند. محمد آدم از شاعران نوگرای مصری است که عنصر رنگ در اشعار او بازتاب گسترده‌ای دارد و هر کدام از این رنگ‌ها دارای دلالت‌های شعری و بار معنایی متنوعی هستند که علاوه بر معنای حقیقی خود، معانی مجازی و شاعرانۀ بسیاری در خود پنهان داشته‌اند. این پژوهش در تلاش است تا بر اساس نظریۀ پیرس، فرایند شکل‌گیری نشانه‌ها در شعر محمد آدم را بررسی، و داده‌های پنهان در رنگ‌ها را بیان نماید. داده‌های پژوهش حاکی از آن است که نشانه‌های موجود در رنگ‌ها، نگرش خاص و گاهی منحصر به فرد محمد آدم نسبت به مفاهیمی چون عشق، مرگ، زندگی، پیری و پوچ‌گرایی را به نمایش می‌گذارند. مفهوم نشانه در اشعار آدم در نتیجۀ پیوستار معنایی میان بازنمون، موضوع و تفسیر به وجود می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The semiotics of colors in Mohammad Adam's poetry based on Pierce's theory

نویسندگان [English]

 • Bahman Agazadeh 1
 • Abdolahad Gheibi 2
 • mahin hajizadeh 2
 • Hasan Esmailzade 3
1 PhD student in Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University
2 professor, Azarbaijan Shahid Madani University
3 Assistant professor of Arab Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University.
چکیده [English]

The study of linguistic signs and semantic structure is a relatively new way of studying literary texts that expresses the inner actions, messages, and intentions hidden in the secondary layers of the text. One of the suitable models for criticizing the semiotics of literary works is Pierce's theory, which divides the sign into three parts: representation, subject, and interpretation. According to this theory, the concept of sign arises from the semantic connection between these three components, and words have many implicit meanings whose representation displays the concept and the main message of the poet. Muhammad Adam is one of the modern Egyptian poets with poems in which color element is widely reflected and each of these colors has various poetic meanings and semantic loads that in addition to their true meaning, have many virtual and poetic meanings hidden in. This research tries to study the process of formation of signs in Mohammad Adam's poetry based on Pierce's theory, and to express the hidden data in colors. The research data indicate that the signs in the colors show the special and sometimes unique attitude of Mohammad Adam towards concepts such as love, death, life, aging and nihilism. The concept of sign in Adam's poems arises as a result of the semantic continuum between representation, subject, and interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Color
 • Semiotics
 • Adam
 • Pierce
 • theory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 02 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 04 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 آبان 1401