خوانش رنگ در مجموعه اشعار عمر ابوریشه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه لرستان

2 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

رنگ در شعر معاصر عربی، به منزلة یکی از مهم‌ترین ابزارهای تصویر‌سازی، کاربرد ویژه‌ای یافته است، به گونه‌ای که شاید بتوان گفت بهترین تصاویر همان‌هایی هستند که با به کارگیری رنگ‌ها به وجود آمده‌اند. عمر ابوریشه، شاعر معاصر سوریه که به شاعر عشق و وطن شهره است، با به کارگیری رنگ‌های مختلف در تصاویر شعری توانسته است تصاویری بدیع در شعرش خلق کند. در مقالة حاضر، ابتدا خلاصه‌ای از زندگی شاعر آورده می‌شود و سپس رنگ‌های مورد استفادة شاعر از تمامی اشعار وی بر حسب فراوانی بررسی می‌شوند و برای آنها به تفکیک شواهدی از شعر ابوریشه ذکر و تحلیل می شود. در بررسی رنگ‌ها، مشخص شد که رنگ قرمز بیشترین بسامد را میان رنگ‌های مورد استفادة شاعر دارست. پس از آن به ترتیب رنگ‌های سیاه، سفید، سبز، زرد، آبی و ارغوانی قرار می‌گیرند. این رنگ‌ها در بسیاری موارد به معنایی نمادین برای اشاره به مفاهیم عمیق‌تر استفاده شده؛ البته در مواردی نیز صرفاً در معنای اصلی خود به کار رفته‌اند. گفتنی است رنگ‌ها در خلق تصاویر ابوریشه نقش بارز و ویژه‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها