دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1390 
2. ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان مقامات همدانی

علیرضا محمد‌رضایی؛ عیسی متقی زاده؛ دانش محمدی