تحلیل انتقادی الهیروغلیفیه و القرآن الکریم، نوشتة سعد عبدالمطلب عدل

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی- دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

چکیده

در زمینة حروف مقطعة قرآنی (حروف بخش‌بخش‌شده در اوایل 29 سورة قرآن کریم) از دیرباز تاکنون نظرات و تفاسیر مختلفی وجود داشته که یکی از جدیدترین آن‌ها، نظر سعد عبدالمطلب است. او پژوهشگری مصری است که در کتابش، هیروگلیف در قرآن، بر این ادعا تأکید دارد که توانسته است با استفاده از «هیروگلیف» (زبان مصری باستان)، حروف مقطعة قرآن را رمزگشایی کند. این مقاله درابتدا نظرات گوناگون دربارة حروف مقطعه را بررسی می‌کند و پس از معرفی هیروگلیف، به جست‌وجوی میزان صحت و سقم نظر نویسنده درزمینة رمزگشایی حروف مقطعه با استفاده از هیروگلیف می‌پردازد. سپس نظر نویسنده و نتایج به‌دست‌آمده از آن با نظرات دیگر متخصصان در این زمینه مقایسه می‌شود تا میزان توانایی مدعی مذکور در این باب مورد بحث و بررسی قرار گیرد و وجوه اختلاف‌نظر در این خصوص نیز بیان ‌گردد.

کلیدواژه‌ها