پیرنگ استعاری در داستان کوتاه زیر سایبان از نجیب محفوظ با تأکید بر نطریه فرگِسن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نگاه ساختارشناسانه به ادبیات داستانی و بررسی عناصر تشکیل­دهنده متن و کشف الگوی پیوند آنها و گشودن رمزهای بارگذاری شده در متن، زمینه های درک بهتر و کاملتر از متن را فراهم می آورد. نویسنده در هر داستان، یک یا دو عنصر داستانی را برجسته­تر می­کند و الگوی داستانی خود را بر مبنای آن ترسیم می­کند. داستان کوتاه «زیر سایبان» (تحت المظلة) از نویسنده مشهور مصری نجیب محفوظ با ارائه پیرنگ به هم ریخته و مکان استعاری و زاویه دید سوم شخص عینی یا کانونی­گر بیرونی، از داستانهای مدرن عربی محسوب می­شود. در داستان مدرن، تداعی‌های ذهن نویسنده، شالوده­ای برای بازگویی اپیزودهای جدا و نامرتبط است. نویسنده با ارائه این تکنیک توانسته است اهمیت و مرکزیت فلسطین در جهان عرب و مسئله اشغالگری و جنگ­های نیابتی را با تصاویری فانتزی نشان بدهد و بر معنا باختگی و انفعال جامعه عربی تأکید کند. نسبی­گرایی، بی­زمانی، پاردوکس، آشنایی زدایی و غافلگیری از نوآوری­ای نجیب محفوظ در این داستان به شمار می­آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Short story plot and figuratively under the canopy of the noble reserved with emphasis on fergosen tweory

نویسندگان [English]

 • Reza Nazemian
 • Robabe Ramezani
Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran;
چکیده [English]

A structured look at fictional literature and the study of the elements that make up the text and the discovery of their link patterns and the opening of the encrypted text in the text provides better and fuller text comprehension. The author in each story highlights one or two narrative elements and draws a story based on it. The short story "under the canopy" (under Almazalla) from the famous Egyptian writer Najib Mahfouz is considered to be a contemporary Arabic storyline by presenting a confused and metaphorical metaphor and third-person perspective or external focus. In the modern story, the associations of the mind of the writer, are the basis for the separation of episodes and irrelevant episodes. By presenting this technique, the author has been able to show the importance and centrality of Palestine in the Arab world, and the issue of occupation and proletarian wars with fantasy images, and the meaning of loneliness and passivity of society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Modern story-Metaphor-Under the Canopy-Najib MMahfooz-Decoded
 1. ـ احمدی (۱۳۹۱)، ساختار و تأویل متن، تهران، مرکز.
 2. ـ بیات حسین (۱۳۸۷)ِ داستان نویسی جریان سیال ذهن، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.
 3. ـ پاینده، حسین (۱۳۹۳)، گشودن رمان، تهران، مروارید.
 4. ـ......................(۱۳۸۹) داستان کوتاه در ایران جلد دو، تهران، نیلوفر.
 5. ـ تشکری، منوچهر و همکاران (۱۳۹۵)؛ تحلیل ساختار روایت در داستانهای بیژن نجدی از منظر بوطیقای مدرنیسم (با تأکید بر آرای چارلز می و سوزان فرگسن)، فصلنامه متن پژوهی، شماره .....، صص۱۴۳-۱۶۹
 6. ـ تولان، مایکل جی، (۱۳۸۳)، درآمدی نقادانه ـ زبان‌شناختی بر روایت، ترجمه ابوالفضل حری، تهران، نیلوفر، چاپ اول.
 7. ـ حدادی، الهام، (۱۳۹۰) درآمدی بر روایت‌شناسی در حوزه نقد ادبی با نگاهی به داستانهای کلاسیک و مدرن فارسی، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی نظریه و نقد ادبی در ایران، تهران، نشر خانه کتاب، چاپ اول.
 8. ـ داد، سیما (۱۳۹۲)؛ فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ ششم، تهران، مروارید.
 9. ـ رایت، الیزابت (۱۳۹۰)، نقد روانکاوانه مدرن، فصلنامه ارغنون، شماره ۴.
 10. ـ سجودی، فرزان؛ قنبری، زهرا (۱۳۹۱)، بررسی معناشناختی استعاره زمان در داستانهای کودک به زبان فارسی (گروه‌های سنی الف، ب، ج)، فصلنامه علمی پژوهشی نقد ادبی، سال ۵، شماره ۱۹، صص۱۳۵-۱۵۶.
 11. ـ السعدون، نبهان حسون، (۲۰۱۵م) بنیة تشکیل الخطاب قراءات فی الروایة العربیة المعاصرة، اردن، دار غیداء.
 12. ـ الماضی، شکری عزیز (۲۰۰۵)، أنماط الروایة الجدیدة، عالم المعرفة، بیروت.
 13. ـ محمدی، محمد هادی (۱۳۷۸)، فانتزی در ادبیات کودکان، تهران، روزگار.
 14. ـ مستور، مصطفی، (۱۳۷۹)، مبانی داستان کوتاه، تهران، نشر مرکز.
 15. ـ یزدانجو، پیام (۱۳۷۹)، ادبیات پسامدرن، تهران، نشر مرکز.
 16. ـ هاوکس، ترسن ( ۱‍۳۷۷)، استعاره، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، مرکز.
 17. ـ هایدگر، مارتین (۱۳۸۹)، هستی و زمان، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، نشر نی.
 18. Basler Charles E (2007)Literary Criticism:Anintroduction to teory and Practice new jersey. Person pe rentice Hall.Fourth edition. ،