دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهمن 1397 
بررسی تقابل هجاء سیاسى فاحش با اخلاقِ دینى در دالیّه سید حیدر حلی

صفحه 115-148

حیدر زهراب؛ محمود خورسندی؛ سید محمد موسوى بَـفرویـى


بررسی تطبیقی تتابع‌اضافات در زبان و ادب عربی و فارسی

صفحه 215-238

سید حیدر فرع شیرازی؛ علی اصغر قهرمانی مقبل؛ فاطمه توانا