بررسی ویژگیهای افعال تکرار شده در اشعار رمانتیک و رئالیست عبدالوهاب بیاتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

تکرار بعنوان آرایه‌ای ادبی از اهمیت بسزایی در شعر معاصر عرب برخوردار است. بطوری که این آرایه به علت نقش زیباشناختی و وظیفه بیانی خود بسیار مورد توجه شاعران و ناقدان قرارگرفته و تبدیل به یکی از عناصر اصلی قصاید آنها شده است. از سوی دیگر بسیاری از این شاعران تحت تاثیر جریانهای سیاسی و اجتماعی عصر خود رو به جریانهای ادبی چون رمانتیسم و رئالیسم آورده و با تاثیرپذیری از آنها به سرودن قصاید خود در موضوعات مختلف و مضامینی متناسب با خصوصیات این مکاتب مبادرت ورزیده‌اند. به همین دلیل برای فهم قصاید بسیاری از آنها لازم می‌آید ابتدا به بررسی ویژگیها، میزان و چگونگی تأثیر این مکاتب بر عناصر تشکیل دهنده قصاید آنها بپردازیم. از جمله این شاعران عبدالوهاب بیاتی شاعر عراقی می‌باشد. که رو به این مکاتب نهاده و بسیاری از قصاید خود را با تأثیر پذیری از آنها سروده است. بدین ترتیب بر آن شدیم تا با شیوه‌ای توصیفی - تحلیلی و همچنین شیوه‌ی آماری با بررسی افعال تکرار شده در این سروده‌ها بعنوان یکی از عناصر شاخص جنبه‌های لفظی و معنایی ضمن تحلیل و بیان چگونگی تأثیر این مکاتب بر شاعر و مضمون قصاید او چگونگی تأثیر آنها بر جنبه لفظی این قصاید را نیز نمایان سازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study verbs repeated in Romantic and Realist poetry bayati

چکیده [English]

Repeat as literature item is so important in the contemporary Arabic poem, such that this item since of aesthetics role and its description duty considered by the poetries and researchers and changed to one of the main parts of their odes .in the other hand most of these poetries affected by politic and social events in their era so followed from literature process as well as romantic and realism and through using of them saying poem. So for this reason for finding them it is necessary deal to investigation of the features, amount and kind of their effects on the schools. Of these poetries is Abdolvahab Bayati, the Iraq poetry who use of this body and say most of his ode through affection of them. Therefore we decided by analysis-description method and also statistic method with studying of repeated verbs in this poems investigated their verbal aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Repeat-romantic-realism-Abdolvahab Bayati-verb
 1. -اشرف زاده، «رمانتیسم، اصول و نفوذ آن در شعر معاصر ایران»، نشریه ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال سی و پنجم، شماره یکم
 2. -الأیوبی، یاسین، (1984م)، «مذاهب الأدب معالم و إنعکاسات»، بیروت، دار العلم للملایین، ط2،
 3. -باوره، موریس، (1390)، «تخیل رمانتیک»، ترجمه فرشید شیرازیان، ارغنون، شماره دوم،
 4. -بندر ریگی، محمد،( 1389)، «ترجمه فرهنگ المعجم الوسیط»، انتشارات اسلامی، چاپ3، ج2،
 5. -البیاتی، عبدالوهاب، (1995م)، «الأعمال الکاملة»، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، عمان، دار الفارس للنشر و التوزیع
 6. -ترحینی، فایز، (1995م)، «الأدب، انواع و مذاهب»، بیروت، دار النخیل، ط1
 7. -ثروت، منصور، «مکتب رمانتیسم»، پیک نور، سال اول، شماره دوم
 8. -الحاوی، ایلیا، «خلیل مطران طلیعة الشعراء المحدثین»، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، ط2، ج 1
 9. -دکتر میترا،، (1349)، «رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات»، انتشارات نیل، چاپ چهارم،
 10. -ربایعة، موسی،( 1988م)، «التکرار فی الشعر الجاهلی دراسة اسلوبیة»، الأردن، جامعة الیرموک، مؤتمر النقد الأدبی
 11. -سید حسینی، رضا، (1381)، «مکتبهای ادبی»، مؤسسةانتشارات نگاه نو، چاپ دوازدهم، ج1
 12. -گرانت، دیمیان، (1357)، «رئالیسم»، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز،چاپ اول
 13. -الملائکه، نازک،( 1967م)، «قضایا الشعر المعاصر»، منشورات مکتبة النهضة، ط3
 14. -مندور، محمد، (1995م) ،« فی الأدب و النقد»، القاهرة، نهضت مصر للطباعة و النشر
 15. - نوری، نظام الدین،(1385)، «مکتبها، سبکها و جنبشهای ادبی و هنری جهان تا پایان قرن بیستم»، نشر زهره، چاپ چهارم
 16. - هلال، ماهر مهدی، «جرس الألفاظ فی البحث البلاغی و النقدی»، بغداد، دار الرشید للنشر