نویسنده = ������������ ������������
نقد و بررسی معیارهای زیبایی‌شناسانه در قصیده «لا وقت للبکاء» أمل دنقل

دوره 11، شماره 22، فروردین 1400، صفحه 207-251

10.29252/jalc.2022.101985

سمیرا فراهانی؛ شهریار نیازی؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ حسن مقیاسی