نویسنده = ��������������������� �����������������
دراسة روایة «الحریق» لمحمد دیب فی ضوء نظریة البنیویة التکوینیة لغولدمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.29252/jalc.2022.226936.1133

آزاده منتظری؛ محمود رضا توکلی محمدی؛ علی باقر طاهری نیا


بررسی محتوایی مولدیه های ابن زمرک اندلسی

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 7-36

محمد علی آذر شب؛ افسانه قاسم پور؛ محمد دزفولی؛ علی‌باقر طاهری‌نیا