کلیدواژه‌ها = رنگ
نشانه شناسی رنگ‌ها در شعر محمد آدم بر پایه نظریۀ پیرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.29252/jalc.2022.228115.1173

بهمن آقازاده؛ عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ حسن اسماعیل زاده


خوانش رنگ در مجموعه اشعار عمر ابوریشه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390

کبری خسروی؛ نرگس انصاری