دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقش و جایگاه حسین بن ضحاک در تحول شعر خمری در عصر عباسی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.29252/jalc.2022.227451.1148

محسن محمدی؛ علی اصغر قهرمانی مقبل


دراسة روایة «الحریق» لمحمد دیب فی ضوء نظریة البنیویة التکوینیة لغولدمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.29252/jalc.2022.226936.1133

آزاده منتظری؛ محمود رضا توکلی محمدی؛ علی باقر طاهری نیا


طرحواره تصویری در سوره یوسف (ع) بر اساس معناشناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.29252/jalc.2022.227106.1138

هومن ناظمیان؛ علی اسودی؛ محمد اکبری


نشانه شناسی رنگ‌ها در شعر محمد آدم بر پایه نظریۀ پیرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.29252/jalc.2022.228115.1173

بهمن آقازاده؛ عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ حسن اسماعیل زاده


نقد و واکاوی هم ارزی لایه های فرهنگی در سه نمایشنامه عربی توفیق الحکیم با تکیه بر رویکرد میشل بالار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.29252/jalc.2022.227051.1136

رضا ناظمیان؛ یسرا شادمان


ظاهرة الاستبدال اللغوی فی رسائل الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) "دراسة لغویة دلالیة فی کتاب 1-15 أنموذجا"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.29252/jalc.2022.228055.1171

علی اسودی؛ سودابه مظفّری؛ صغری فلاحتی؛ عبدالله حسینی؛ سعید سواری