نویسنده = ابوالحسن امین مقدسی
نقد و بررسی معیارهای زیبایی‌شناسانه در قصیده «لا وقت للبکاء» أمل دنقل

دوره 11، شماره 22، فروردین 1400، صفحه 207-251

10.29252/jalc.2022.101985

سمیرا فراهانی؛ شهریار نیازی؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ حسن مقیاسی


روشنفکران از منظر عبدالوهاب بیاتی

دوره 10، شماره 20، تیر 1399، صفحه 30-52

10.29252/jalc.2021.221059.1021

ابوالحسن امین مقدسی؛ نوید پیری؛ مهدی ترک شوند


بررسی سبک سوررئالیسم در دیوان عبدالله البردونی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392

ابوالحسن امین‌مقدسی؛ اویس محمدی