نویسنده = محمد ابراهیم خلیفه شوشتری
نقد و بررسی برخی نظرات نحوی عبدالعزیز کاشی در نسخه خطی شرح المفصل

دوره 8، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 63-84

رقیه خرمی؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری


تاثیر پذیری مضمونی رائیه ابن عرندس از قرآن با تکیه بر نظریه بینامتنی

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 68-96

محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ علی شیخ الرئیس