نویسنده = علی اسودی
طرحواره تصویری در سوره یوسف (ع) بر اساس معناشناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.29252/jalc.2022.227106.1138

هومن ناظمیان؛ علی اسودی؛ محمد اکبری


ظاهرة الاستبدال اللغوی فی رسائل الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) "دراسة لغویة دلالیة فی کتاب 1-15 أنموذجا"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.29252/jalc.2022.228055.1171

علی اسودی؛ سودابه مظفّری؛ صغری فلاحتی؛ عبدالله حسینی؛ سعید سواری