کلیدواژه‌ها = قرآن
تحلیل معنای «عن» در قرآن مبتنی بر نظریه اصل معنا

دوره 12، شماره 25، اسفند 1401، صفحه 247-289

10.29252/jalc.2022.228595.1182

صادق عباسی؛ علی حاجی خانی


تاثیر پذیری مضمونی رائیه ابن عرندس از قرآن با تکیه بر نظریه بینامتنی

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 68-96

محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ علی شیخ الرئیس


تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری»

دوره 3، شماره 1، اسفند 1391

حجت رسولی؛ محمد ظهیری؛ مصطفی زرگانی