نویسنده = عزت ملا ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. نقدِ سبک‌‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی)

دوره 9، شماره 19، پاییز و زمستان 1399، صفحه 119-150

کمال دهقانی اشکذری؛ عزت ملاابراهیمی


2. بررسی روابط بینامتنیت اسطوره‌ای در اشعار جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر اسطورۀ تموز)

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 183-212

عزت ملا ابراهیمی؛ صغری رحیمی