کلیدواژه‌ها = تصویر شعری
وصف طبیعت، بُن‌مایۀ دیگر اغراض سنتی شعرِ ابن‌خفاجۀ ‏اندلسی

دوره 9، شماره 19، دی 1398، صفحه 179-212

مهدی شاهرخ؛ علی بابابی دم طسوج؛ محمود آبدانان مهدیزاده


بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت در اشعار «منوچهری دامغانی» و «ابن رومی»

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391

عبدالعلی فیض الله زاده؛ ابو الفضل رضایی؛ شیرزاد زندکریمی


خوانش رنگ در مجموعه اشعار عمر ابوریشه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390

کبری خسروی؛ نرگس انصاری


واکاوی مفهوم شعر با نظر به دیدگاه حازم القرطاجنی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1389

سید محمد باقر حسینی؛ احمدرضا حیدریان شهری