کلیدواژه‌ها = نقد ادبی
معیار عاطفی در نقد ادبی سده های اول تا سوم هجری

دوره 12، شماره 24، شهریور 1401، صفحه 207-236

10.29252/jalc.2022.225778.1101

بهنام شیرمحمدی؛ علی صابری


ارزیابی مؤلفه‌های ساختاری مقاله‌های مجله «نقد ادب عربی»

دوره 9، شماره 18، تیر 1398، صفحه 233-270

حسین کیانی؛ شهلا جعفری


تحلیل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی

دوره 6، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 213-249

سید رضا میر احمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ نیلوفر زریوند


نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدی و متنبی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392

وحید سبزیان‌پور؛ صدیقه رضایی


منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب فارسی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1389

وحید سبزیان‌پور