کلیدواژه‌ها = شعر
نقش و جایگاه حسین بن ضحاک در تحول شعر خمری در عصر عباسی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.29252/jalc.2022.227451.1148

محسن محمدی؛ علی اصغر قهرمانی مقبل


عناصر نقاشی در دیوان "مایفوق الوصف"سوزان علیوان

دوره 9، شماره 19، دی 1398، صفحه 237-262

معصومه قهرمان پور؛ علی قهرمانی


تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری»

دوره 3، شماره 1، اسفند 1391

حجت رسولی؛ محمد ظهیری؛ مصطفی زرگانی


تحلیل و نقد نمادپردازی دینی در دیوان امل دنقل

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390

صادق فتحی دهکردی؛ ژیلا قوامی


واکاوی مفهوم شعر با نظر به دیدگاه حازم القرطاجنی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1389

سید محمد باقر حسینی؛ احمدرضا حیدریان شهری