نویسنده = ������������ ����������������
کارکرد نحوی مصدر و مفعول‌پذیری مصدر در زبان عربی

دوره 11، شماره 22، فروردین 1400، صفحه 7-25

10.29252/jalc.2022.101979

احسان اسماعیلی طاهری؛ ابوالفضل رضایی


شهید و شهادت در شعر محمد العید آل خلیفه

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 109-131

ابوالفضل رضایی؛ زهرا تیموری شاد