کلیدواژه‌ها = الجزایر
سرود ملی الجزایر در آیینۀ نقد فرمالیستی

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 35-54

حسین ابویسانی؛ الیاس مخمی؛ سالم گلستانه


شهید و شهادت در شعر محمد العید آل خلیفه

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 109-131

ابوالفضل رضایی؛ زهرا تیموری شاد


رمان پسااستعماری الجزایر و ویژگی‌های محتوایی و زبانی آن

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 247-268

فرامرز میرزایی؛ طیبه امیریان


هجرة النص و ثبات الهویة

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 293-311

حسین خمری