نویسنده = حجت رسولی
دراسۀ الخصائص الفنیۀ فی قصص الاطفال

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393

حجت رسولی؛ سیدعلی مفتخرزاده


بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه منفلوطی و جمال‌زاده

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392

حجت رسولی؛ پریسا بختیاری