دوره و شماره: دوره 2، شماره 17، فروردین 1397 
آواشناسی صوتی فواصل دعای عرفه

صفحه 123-162

نصرالله شاملی؛ سمیه خداوردی