دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تیر 1394 
سرود ملی الجزایر در آیینۀ نقد فرمالیستی

صفحه 35-54

حسین ابویسانی؛ الیاس مخمی؛ سالم گلستانه


شهید و شهادت در شعر محمد العید آل خلیفه

صفحه 109-131

ابوالفضل رضایی؛ زهرا تیموری شاد