نمایه نویسندگان

آ

 • آبدانان مهدیزاده، محمود وصف طبیعت، بُن‌مایۀ دیگر اغراض سنتی شعرِ ابن‌خفاجۀ ‏اندلسی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 179-212]
 • آتش روز، حبیب حقیقت‌ نمایی در البخلاء جاحظ (موردکاوی قصه‌ های اهل مرو و خراسان) [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 7-30]
 • آخوندی، علی اصغر انحصار یا عدم انحصار بدیعی فواصل آیات؟ [دوره 9، شماره 19، 1398]
 • آذر شب، محمد علی بررسی محتوایی مولدیه های ابن زمرک اندلسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 7-36]
 • آرمن، سیدابراهیم السیرۀ الذاتیۀ و ملامحها فی الأدب الفارسی المعاصر [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • آقازاده، بهمن نشانه شناسی رنگ‌ها در شعر محمد آدم بر پایه نظریۀ پیرس [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 59-88]
 • آل بویه لنگرودی، عبدالعلی پردازش تحلیلی بازتاب خیزش‌های انقلابی الجزایر و عراق در اشعار محمد العید آل خلیفه و معروف الرصافی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 9-34]
 • آل بویه لنگرودی، عبدالعلی دراسة أسلوبیة وجمالیة فی وطنیات الصقلاوی (دیوان «وصایا قید الأرض» نموذجاً) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 163-184]

ا

 • ابن‌الرسول، سیدمحمدرضا نقد و بررسی کتاب البلاغة والتطبیق (مؤلفان: احمد مطلوب، کامل حسن البصیر) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 11-36]
 • ابن‌الرسول، سیّد محمّدرضا از قهرمان تا پهلوان(بررسی سیر تطوّر معنایی واژة قهرمان) [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • ابهن، محدثه بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 67-91]
 • ابویسانی، حسین تحلیل رمان "زینب" بر اساس نقد فمینیستی [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • ابویسانی، حسین بررسی زیبایی‌شناسی قصیدۀ «العام السادس عشر» أحمد عبد المعطی حجازی از منظر نقد فرمالیستی [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • ابویسانی، حسین سرود ملی الجزایر در آیینۀ نقد فرمالیستی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-54]
 • ابویسانی، حسین ناسازواری تصویری در شعر سیاسی و اجتماعی بدرشاکر سیاب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 7-49]
 • ابویسانی، حسین معرفی و خوانش نقدی کتاب «إشکالیه التیّارات و التأثیرات الأدبیه فی الوطن العربی؛ دراسه مقارنه» [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 7-32]
 • ابوعلی، رجاء تحلیل اثربخشی اجتماعی- سیاسی گفتمان ادونیس در قصیده "البرزخ" بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 71-103]
 • احمدی، ابراهیم مطالعه‌ی حوزه‌ی معنایی «صَدَّ» و معناشناسی درزمانی و همزمانی «صدید» در قرآن کریم [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 7-55]
 • احمدی، ارسلان نقد سرمایه و ضد سرمایة اجتماعی در شعر داروگ و آی آدم‌ها از نیما و سرود باران از بدر شاکر سیاب [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • احمدی، خاطره از ساختار معنادار رمان «العودة إلی المنفی» اثر «أبوالمعاطی أبوالنجا» تا ساختار جامعه مصر [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 255-280]
 • احمدی، شلیر بررسی نشانه‌شناختی قصیدۀ مازال یکبر أوراس بذاکرتی سرودۀ عبدالله حمادی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 77-107]
 • احمدی، شهرام خوانش نُماد وارونگی آب در شعر سیمین بهبهانی و نازک الملائکة [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 7-27]
 • احمدی جعفری، منصوره بررسی و تحلیل ساختار روایی شهادت امام حسین (ع) در شعر «الصخر و الندی» (براساس آراء ژرار ژنت) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 7-38]
 • احمدزاده هوچ، پرویز خوانش رمان «سیدات‌القمر» بر اساس نظریه تقابل‌های دوگانه هلن سیکسو [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 181-216]
 • ارازی، نجم الدین المقارنة بین الشاهنامة للفردوسی و تاریخ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم للثعالبی المرغنی [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • ارازی، نجم الدین نقد و بررسی کتاب« ابو هلال العسکری و مقاییسه البلاغیة و النقدیة» اثر بدوی طبانه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 109-133]
 • ایزانلو، امید تحلیل جامعه‌شناختی رمان «زقاق المدق» از نجیب محفوظ [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • اسلامی، محمدرضا بازتعریف هویّت‌شناسانۀ مفهوم وطن در رمان «التّائهُون اثر امین معلوف» [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 33-56]
 • اسماعیلی، سجاد بررسی زیبایی‌شناسی قصیدۀ «العام السادس عشر» أحمد عبد المعطی حجازی از منظر نقد فرمالیستی [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • اسماعیلی، سجاد دراسة أسلوبیة وجمالیة فی وطنیات الصقلاوی (دیوان «وصایا قید الأرض» نموذجاً) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 163-184]
 • اسماعیل زاده، حسن نشانه شناسی رنگ‌ها در شعر محمد آدم بر پایه نظریۀ پیرس [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 59-88]
 • اسماعیلی طاهری، احسان تعلق عام و تعلق خاص در متعدیسازی فعل [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 7-38]
 • اسماعیلی طاهری، احسان حقیقت‌ نمایی در البخلاء جاحظ (موردکاوی قصه‌ های اهل مرو و خراسان) [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 7-30]
 • اسماعیلی طاهری، احسان کارکرد نحوی مصدر و مفعول‌پذیری مصدر در زبان عربی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 7-25]
 • اسودی، علی بررسی استعارۀ مفهومی در آیات دالّ بر تجسّم اعمال [دوره 11، شماره 23، 1400]
 • اسودی، علی نمود نقش رمزواره در خلق معانی بدیع در شعر سعدی یوسف با تکیه بر نظریه آگاهی دنیل چندلر (مطالعه موردی دیوان «السّاعه الاخیره») [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 297-334]
 • اسودی، علی طرحواره تصویری در سوره یوسف (ع) بر اساس معناشناسی شناختی [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 89-115]
 • اسودی، علی ظاهرة الاستبدال اللغوی فی رسائل الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) "دراسة لغویة دلالیة فی کتاب 1-15 أنموذجا" [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشکوری، سید عدنان بررسی ابعاد بحران هویت دراشعار «عدنان الصائغ» [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 105-130]
 • اشکوری، سید عدنان نمود نقش رمزواره در خلق معانی بدیع در شعر سعدی یوسف با تکیه بر نظریه آگاهی دنیل چندلر (مطالعه موردی دیوان «السّاعه الاخیره») [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 297-334]
 • اشکوری، عدنان ناسازواری تصویری در شعر سیاسی و اجتماعی بدرشاکر سیاب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 7-49]
 • اصغری، جواد بررسی حرکت‌های داستانی در هزار و یک شب با تکیه بر الگوی ریخت‌شناسی « ولادیمیر پراپ» [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • اصغری، جواد بررسی و تبیین زبان شناختی روند تحول معنایی واژه بروج در قرآن کریم با تکیه بر ریشه های آن در زبان های سامی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 31-56]
 • اطهری نیا، مریم بررسی استعارۀ مفهومی در آیات دالّ بر تجسّم اعمال [دوره 11، شماره 23، 1400]
 • افضلی، علی نقد و بررسی نظریّة دوره‌بندی سیاسی تاریخ ادب عربی [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • اقبالی، عباس نقد رتوریک سرود ملی کشور سوریه (با رویکرد نقد ایدئولوژیک از منظر سونیا فوس) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 195-211]
 • اکبری، محمد طرحواره تصویری در سوره یوسف (ع) بر اساس معناشناسی شناختی [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 89-115]
 • اکبرکرکاسی، مائده «فشردگی» و «گستردگی» کلامی در ترجمۀ قرآن (موردپژوهی سورۀ انفال و توبه) [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 56-81]
 • الیاسی، حسین بررسی مفهوم تقابل و غیریت در قصیده خفقة الذری بر اساس نظریه تقابلی لوئیس کوزر [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 321-349]
 • البوغبیش، صادق قصدیة الإغتراب وظواهره فی شعر عبدالرزّاق الربیعی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 35-64]
 • اله بخشی، علیرضا نشانه‌شناسی اجتماعی رمان «الحرب فی برّ مصر» [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 57-88]
 • امیدعلی، احمد توثیق الحِکَم المُضافةِ إلی نهج البلاغة (من خلال شرح ابن أبی الحدید) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-40]
 • امیدعلی، احمد هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 151-178]
 • امیدوار، احمد توثیق الحِکَم المُضافةِ إلی نهج البلاغة (من خلال شرح ابن أبی الحدید) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-40]
 • امیدوار، احمد ادبیت هاشمیات کمیت اسدی و حجازیات شریف رضی در سنجه معادله بوزیمان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 6-29]
 • امیری، جهانگیر جمالیة السیمیائیة فی قصیدة "بانت سعاد" (دراسة تحلیلیة و دلالیة) [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • امیریان، طیبه تحلیل نشانه‌شناسی عناوین و نام شخصیت های د استانی سفرنامه ابن فطوّمه [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • امیریان، طیبه رمان پسااستعماری الجزایر و ویژگی‌های محتوایی و زبانی آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 247-268]
 • امرائی، محمدحسن شعر النقائض الأمویة، دراسة أسلوبیة إحصائیة فی ضوء اللسانیات الکمیة (نقیضة الفرزدق وجریر أنموذجاً) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 27-55]
 • امین مقدسی، ابوالحسن روابط بینامتنی نهج‌البلاغه با آثار امین‌الریحانی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • امین مقدسی، ابوالحسن بررسی ویژگیهای افعال تکرار شده در اشعار رمانتیک و رئالیست عبدالوهاب بیاتی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-36]
 • امین مقدسی، ابوالحسن روشنفکران از منظر عبدالوهاب بیاتی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 30-52]
 • امین مقدسی، ابوالحسن نقد و بررسی معیارهای زیبایی‌شناسانه در قصیده «لا وقت للبکاء» أمل دنقل [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 207-251]
 • امین مقدسی، ابوالحسن بررسی و تحلیل ساختار روایی شهادت امام حسین (ع) در شعر «الصخر و الندی» (براساس آراء ژرار ژنت) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 7-38]
 • امین‌مقدسی، ابوالحسن بررسی سبک سوررئالیسم در دیوان عبدالله البردونی [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • اناری بزچلوئی، ابراهیم هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 151-178]
 • انصاری، نرگس خوانش رنگ در مجموعه اشعار عمر ابوریشه [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • انصاری، نرگس بررسی و نقد مضمون در تصویرهای شعری ابو القاسم شابی [دوره 2، شماره 2، 1391]

ب

 • بابابی دم طسوج، علی وصف طبیعت، بُن‌مایۀ دیگر اغراض سنتی شعرِ ابن‌خفاجۀ ‏اندلسی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 179-212]
 • بیات، موسی تحلیل سبک شناختی آثار داستانی احلام مستغانمی با تکیه بر رمان (ذاکرة الجسد) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 181-221]
 • بیاتی، اکرم احساس حقارت و سبک زندگی درکتاب الایام طه حسین (بررسی روان‌شناسانه‌ بر اساس نظریه‌ی آلفرد آدلر) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 291-316]
 • باستان، سید خلیل دراسة نقدیة لهاشمیّة الکمیت الرابعة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 41-74]
 • باقر، علی بررسی دیدگاه شیخ طَبْرِسی دربارۀ مشکلات نحوی قرآن کریم [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 267-298]
 • باقرپور ولاشانی، بتول بررسی درون مایه های اجتماعی رمان ساقه ی بامبو اثر نویسنده کویتی سعود السنعوسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 37-67]
 • بیانلو، علی تبیین مفهوم متناقض‌نما و کارکرد آن در تعابیر شعری احمد مطر [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 213-247]
 • باوان پوری، مسعود صورة المرأة وحقوقها فی روایة "إمرأة النسیان" لمحمّد برادة [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 151-173]
 • بختیاری، پریسا بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه منفلوطی و جمال‌زاده [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • بختیاری، پریسا نقد و بررسی ساختاری و محتوایی کتاب الفکوک فی شرح الشکوک [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 85-114]
 • برزین، سمیه نقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان‌های غسان کنفانی و سحر خلیفه [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • بیگ قلعه جوقی، سمیه نقد و بررسی تأثیر بن‌مایه‌های فکری فرمالیسم در نظریه‌های ادبی ادونیس [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 146-168]
 • بلاوی، رسول قصدیة الإغتراب وظواهره فی شعر عبدالرزّاق الربیعی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 35-64]
 • بلاوی، رسول واکاوی ساختار شعری ریم قیس کُبّه بر اساس نظریه جفری لیچ (مطالعه موردی هنجارشکنی معنایی و نوشتاری) [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 211-239]
 • بهروزی، مجتبی ناسازواری تصویری در شعر سیاسی و اجتماعی بدرشاکر سیاب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 7-49]
 • بهزادی پور، اقدس السّرد الروائی فی خطاب «ناجی العلی» الکاریکاتیری [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 57-97]
 • بهمن، مایه گوزل بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 67-91]

پ

 • پارسایی، محبوبه خوانش نُماد وارونگی آب در شعر سیمین بهبهانی و نازک الملائکة [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 7-27]
 • پاشازانوس، احمد تحلیل گفتمان انتقادی خطبۀ زیاد بن أبیه معروف به الخطبة البتراء با استفاده از الگوی فرکلاف [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 39-65]
 • پیری، نوید روشنفکران از منظر عبدالوهاب بیاتی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 30-52]
 • پیرانی شال، علی بررسی انتقادی کتاب اسالیب المعانی فی القرآن الکریم [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 37-56]
 • پیرانی شال، علی تحلیل و بررسی جلوه های خمر در شعر مصطفی وهبی التل [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 89-114]
 • پرشور، سولماز تحلیل رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی، بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 65-90]
 • پرشور، سولماز تحلیل رمان " وطن من زجاج" یاسمینه صالح بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی ون لیون [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 53-75]
 • پرنوش، اشرف سبک شناسی خطبه 87 نهج البلاغه بر اساس رویکرد ساختارگرایی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 171-204]
 • پروین، نورالدین جمالیة السیمیائیة فی قصیدة "بانت سعاد" (دراسة تحلیلیة و دلالیة) [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • پیشگام، ناهید نماد‌های مقاومت در شعر محمّد حلمی الریشه [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 212-233]
 • پیشوایی علوی، محسن نوستالژی در شعر سمیح القاسم [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • پیشوایی علوی، محسن تحلیل شناختی طرحواره های تصویری در شعر سمیح القاسم با تاکید بر نظریه مارک جانسون [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 290-319]
 • پورآذر، مهدی جمالیة السیمیائیة فی قصیدة "بانت سعاد" (دراسة تحلیلیة و دلالیة) [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • پورحمدانیان، علی دراسة سوسیونصّیة فی روایة خان الخلیلی لنجیب محفوظ [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 201-232]
 • پورحمدانیان، علی قراءة فی قضیّة الطّبع والتکلّف فی النّقد العربی القدیم «آراء الجاحظ وابن قتیبة وابن رشیق نموذجاً» [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 39-70]
 • پورعابد، محمدجواد واکاوی ساختار شعری ریم قیس کُبّه بر اساس نظریه جفری لیچ (مطالعه موردی هنجارشکنی معنایی و نوشتاری) [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 211-239]

ت

 • تختی، فاطمه شگردهای تمرکززدایی و رابطۀ میان متن و تصویر در «مجموعة قصص الحیوانات فی القرآن» نوشتۀ وارث الکندی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 169-206]
 • ترک شوند، مهدی روشنفکران از منظر عبدالوهاب بیاتی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 30-52]
 • تقی‌پور، ابوالفضل تطبیق شیوه‌های نقد ادبی بر آراء نقدی «ابراهیم عبدالقادر المازنی» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • تقی نژاد رودبنه، فاطمه واکاوی الگوهای ساختار رواییِ مقامات حریری براساس نظریۀ تزوتان تودوروف [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 97-122]
 • تقوی فردود، محمدامین فرانقد ادبی در آثار سیدمرتضی(ره) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 75-104]
 • تیموری شاد، زهرا شهید و شهادت در شعر محمد العید آل خلیفه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-131]
 • توانا، فاطمه بررسی تطبیقی تتابع‌اضافات در زبان و ادب عربی و فارسی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 215-238]
 • توحیدی فر، نرجس فرآیند بکارگیری نقاب برای اسطوره سازی در تحلیل گفتمان لاکلا و موف(در قصیده «خروج رأس الحسین من المدن الخائنة» از قاسم حداد) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 99-120]
 • توحیدی فر، نرجس تحلیل اثربخشی اجتماعی- سیاسی گفتمان ادونیس در قصیده "البرزخ" بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 71-103]
 • توکلی محمدی، محمود رضا دراسة روایة «الحریق» لمحمد دیب فی ضوء نظریة البنیویة التکوینیة لغولدمان [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 117-147]

ث

 • ثابت، طارق المشهد الشعری المعاصر فی الجزائر: القصیدة الحداثیة و بنیة التحول [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 269-292]

ج

 • جعفری، روح الله تحلیل گفتمان انتقادی خطبۀ زیاد بن أبیه معروف به الخطبة البتراء با استفاده از الگوی فرکلاف [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 39-65]
 • جعفری، شهلا ارزیابی مؤلفه‌های ساختاری مقاله‌های مجله «نقد ادب عربی» [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 233-270]
 • جعفری، شهلا از ساختار معنادار رمان «العودة إلی المنفی» اثر «أبوالمعاطی أبوالنجا» تا ساختار جامعه مصر [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 255-280]
 • جیگاره، مینا بررسی و تحلیل سوره انفطار با تکیه بر نظریه ساختارگرایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 50-74]
 • جلالی، مریم قالب، زبان و مضمون شعری در ادبیات کودک کشور ایران و الجزایر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 55-76]
 • جلیلیان، صبری تطبیق شیوه‌های نقد ادبی بر آراء نقدی «ابراهیم عبدالقادر المازنی» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • جلیلیان، صبری بررسی ابعاد بحران هویت دراشعار «عدنان الصائغ» [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 105-130]
 • جلیلیان، مریم تحلیل شیوه‌های بازنمایی زبان و مضامین قرآن در داستان‌های کودک کامل کیلانی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 91-118]
 • جلیلى، محمد حسن بررسی جلوه‌های بلاغی تصویر در دیوان «الأعمال الشعریة» ابراهیم نصرالله [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 234-251]
 • جمشیدی، لیلا شخصیت‌‌پردازی در رمان اُمّ سعد غسان کنفانی و تأثیر آن در بیان درون‌مایة داستان [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • جمشیدیان، رضوان نقد جامعه‌شناختی رمان عمارت یعقوبیان، نوشتۀ علاء اسوانی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • جنتی فر، محمد بررسی و نقد تأثیر و تأثر امام فخر رازی در مباحث بیان با رویکرد کتاب نهایة الایجاز فی درایة الاعجاز [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 163-186]
 • جهانتاب، طاهره خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 99-124]

ح

 • حاتمی، پروین تحلیل دیدگاه‌های ناقدان عصرعباسی پیرامون تأثیر عناصر فرازبانی در سرایش شعر [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 351-375]
 • حاجی خانی، علی تحلیل معنای «عن» در قرآن مبتنی بر نظریه اصل معنا [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 247-289]
 • حاجی زاده، مهین سبک شناسی مقامات حریری (مطالعه موردی: مقامه سمرقندیه) [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • حاجی زاده، مهین بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 67-91]
 • حاجی زاده، مهین تحلیل رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی، بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 65-90]
 • حاجی زاده، مهین تحلیل رمان " وطن من زجاج" یاسمینه صالح بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی ون لیون [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 53-75]
 • حاجی زاده، مهین تراجایی در بسامد با رویکرد تطبیقی به رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی و فرانکنشتاین مری شلی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 125-150]
 • حاجی زاده، مهین نشانه شناسی رنگ‌ها در شعر محمد آدم بر پایه نظریۀ پیرس [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 59-88]
 • حاجی‌زاده، مهین تحلیل نحوه بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در داستان "زوجة أحمد" اثر احسان عبدالقدوس [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 57-96]
 • حیدری، احمد ترجمه شعر به شعر؛ سرقتی ادبی یا صنعتی بلاغی؛ پژوهشی تاریخی در ترجمه شعر به شعر عربی و فارسی تا قرن ششم هجری [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 76-98]
 • حیدری، بتول از قهرمان تا پهلوان(بررسی سیر تطوّر معنایی واژة قهرمان) [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • حیدری، طاهره پژوهشی بر چگونگی زایش معنا از خلال ساختار روایی در «حارس‌التبغ» علی بدر [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 151-179]
 • حیدریان شهری، احمدرضا واکاوی مفهوم شعر با نظر به دیدگاه حازم القرطاجنی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • حیدریان شهری، احمدرضا نشانه‌هایی از ویرانشهر در شعر «خلیل حاوی» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • حیدریان شهری، احمدرضا خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 99-124]
 • حیدریان شهری، احمدرضا نقد و بررسی تأثیر بن‌مایه‌های فکری فرمالیسم در نظریه‌های ادبی ادونیس [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 146-168]
 • حسام‌پور، سعید نظریه‌ی خواننده‌ی نهفته در ادبیات کودک مطالعه موردی آثار «لینا کیلانی» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • حسینی، سیّد پیمان تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • حسینی، سیّد حسین نقد نارسائیهای تقسیم ادوار تاریخ ادبیّات عربی و نامگذاری آن [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • حسینی، سید محمد المقارنة بین الشاهنامة للفردوسی و تاریخ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم للثعالبی المرغنی [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • حسینی، سید محمد باقر واکاوی مفهوم شعر با نظر به دیدگاه حازم القرطاجنی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • حسینی، صدیقه مرثیه‌ی ابوالبقاء الرُّندی در آیینه‌ی نقد رتوریک [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 123-152]
 • حسینی، صدیقه تحلیل نحوه بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در داستان "زوجة أحمد" اثر احسان عبدالقدوس [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 57-96]
 • حسینی، صدیقه تراجایی در بسامد با رویکرد تطبیقی به رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی و فرانکنشتاین مری شلی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 125-150]
 • حسینی، عبدالله ظاهرة الاستبدال اللغوی فی رسائل الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) "دراسة لغویة دلالیة فی کتاب 1-15 أنموذجا" [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، فیروزه جمالیّة توظیف عناصر الطبیعة و دلالاتها الرمزیّة فی أشعار محمد مهدی الجواهری [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 181-210]
 • حسینی، لیلا تحلیل و بررسی جلوه های خمر در شعر مصطفی وهبی التل [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 89-114]
 • حسین‌پناهی، گُلاله نوستالژی در شعر سمیح القاسم [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • حسینی زاده، سمیه سادات بررسی و تحلیل عامل‌و‌معمول نحوی بر اساس نظریۀ نظم جرجانی [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 83-108]
 • حسنعلیان، سمیه بررسی و نقد کتاب أسلوب علی‌بن أبی طالب علیه السلام فی خطبه الحربیة [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 57-85]
 • حشمتی، بهزاد بازتاب شخصیت حضرت عباس(ع) در ادبیات معاصر عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار برجسته شاعران سده اخیر) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 145-166]
 • حشمتی، بهزاد دراسة الأسالیب المستخدمة فی الأمثال العامیة البغدادیة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 101-136]
 • حقدادی، عبدالرحیم اصالت ایرانی برخی از حکمتهای اخلاقی گمنام در کتاب العقد الفرید [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 121-143]

خ

 • خاتمی، احمد استعمار و شیوههای مبارزه شعری علیه آن در عصر نهضت عرب [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 93-119]
 • خاتمی، احمد پژوهشى در مآخذ احادیث تاریخ وصّاف [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 109-150]
 • خاقانی، محمد تحلیل و بررسی سوره «ضحی» با تکیه بر نقد فرمالیسم [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • خاقانی أصفهانی، محمّد التوظیف الفنی فی سیمیائیة الألوان عند ابن الرومی [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • خاقانی اصفهانی، محمد بررسی و نقد کتاب البلاغة و تحلیل الخطاب [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 87-108]
 • خاقانی اصفهانی، محمد بازخوانی اسطوره ققنوس وتحولات معنایی آن در شعر محمود درویش [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 205-232]
 • خالقی، علی پردازش تحلیلی بازتاب خیزش‌های انقلابی الجزایر و عراق در اشعار محمد العید آل خلیفه و معروف الرصافی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 9-34]
 • خانجانی، علی اوسط بررسی مواضع متمایز نحوی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 37-62]
 • خانجانی، علی اوسط بررسی معانی کاربردی افعال مزید (باب های افعال، تفعیل و مفاعله) در نهج البلاغه [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 58-82]
 • خداوردی، سمیه آواشناسی صوتی فواصل دعای عرفه [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 123-162]
 • خرمی، رقیه نقد و بررسی برخی نظرات نحوی عبدالعزیز کاشی در نسخه خطی شرح المفصل [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 63-84]
 • خرّمی، رقیه واکاوی اشعار انقلابی در دیوان فدوی طوقان و طاهره صفارزاده [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • خرمّی سرحوضکی، مهدی تحلیل قصیده البحّار و الدرویش (دریانورد و پارسامرد) بر پایه نظریه ی ژاک لکان [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 97-122]
 • خزعلی، انسیه بررسی درون مایه های اجتماعی رمان ساقه ی بامبو اثر نویسنده کویتی سعود السنعوسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 37-67]
 • خزعلی، انسیه السّرد الروائی فی خطاب «ناجی العلی» الکاریکاتیری [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 57-97]
 • خزلی، مسلم واکاوی مؤلفه‌های ادبیات پایداری در اشعار بدیع القشاعله بر اساس الگوی نشانه‌شناسی پیرس [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 105-131]
 • خسروی، کبری خوانش رنگ در مجموعه اشعار عمر ابوریشه [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • خضری، سید محمدرضا مظاهر الرمز التراثی فی شعر سمیح القاسم [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • خضری، کاوه سبک شناسی مقامات حریری (مطالعه موردی: مقامه سمرقندیه) [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • خلف، حسن روابط بینامتنی نهج‌البلاغه با آثار امین‌الریحانی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • خلیفه شوشتری، محمدابراهیم نقد نظریة السَّکاکیّ و مَن تَبِعَه و مناقشتها فی تفسیر القصر فی الآیة الرابعة و الاربعین بعد المئة من سورة آل عمران [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 133-162]
 • خلیفه شوشتری، محمدابراهیم دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة طه على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف الجدال بین فرعون والسحرة التائبین [طه: 70 – 73]) [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 149-179]
 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم تاثیر پذیری مضمونی رائیه ابن عرندس از قرآن با تکیه بر نظریه بینامتنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 68-96]
 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم نقد و بررسی برخی نظرات نحوی عبدالعزیز کاشی در نسخه خطی شرح المفصل [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 63-84]
 • خلیلی، پروین صورة المرأة وحقوقها فی روایة "إمرأة النسیان" لمحمّد برادة [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 151-173]
 • خمری، حسین هجرة النص و ثبات الهویة [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 293-311]
 • خورسندی، محمود بررسی تقابل هجاء سیاسى فاحش با اخلاقِ دینى در دالیّه سید حیدر حلی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 115-148]
 • خورشا، صادق فرآیند بکارگیری نقاب برای اسطوره سازی در تحلیل گفتمان لاکلا و موف(در قصیده «خروج رأس الحسین من المدن الخائنة» از قاسم حداد) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 99-120]

د

 • دادخواه تهرانی، حسن صورة المرأة وحقوقها فی روایة "إمرأة النسیان" لمحمّد برادة [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 151-173]
 • دادخواه طهرانی، حسن مناسبات و کارکردهای قدرت در رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس الگوی کنشی گرماس و نظریه گفتمان میشل فوکو) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 131-170]
 • دزفولی، محمد بررسی محتوایی مولدیه های ابن زمرک اندلسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 7-36]
 • دزفولیان، کاظم استعمار و شیوههای مبارزه شعری علیه آن در عصر نهضت عرب [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 93-119]
 • دلشاد، شهرام موقع الراوی و تجلیاته فی روایة "قالت ضحی" لبهاء طاهر [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 179-216]
 • دهقانی اشکذری، کمال نقدِ سبک‌‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 119-150]

ر

 • راد، علی انحصار یا عدم انحصار بدیعی فواصل آیات؟ [دوره 9، شماره 19، 1398]
 • رادمرد، عبدالله بررسی و تحلیل عامل‌و‌معمول نحوی بر اساس نظریۀ نظم جرجانی [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 83-108]
 • رجبی، فرهاد تحلیل شخصیّت زن در دو رمان سنگ صبور و میرامار با تکیه بر شخصیّت «گوهر و زهره» [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • رحیمی، صغری بررسی روابط بینامتنیت اسطوره‌ای در اشعار جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر اسطورۀ تموز) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 183-212]
 • رحیم پور، زهرا دراسة أسلوبیة وجمالیة فی وطنیات الصقلاوی (دیوان «وصایا قید الأرض» نموذجاً) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 163-184]
 • رسولی، احسان هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 151-178]
 • رسولی، حجت بررسی و نقد ترجمه عربی داستان‌های کوتاه جلال آل‌احمد( نمونۀ موردی«پستچی» و «گلدان چینی») [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • رسولی، حجت تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • رسولی، حجت بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه منفلوطی و جمال‌زاده [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • رسولی، حجت دراسۀ الخصائص الفنیۀ فی قصص الاطفال [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • رسولی، حجت بررسی نشانه‌شناختی قصیدۀ مازال یکبر أوراس بذاکرتی سرودۀ عبدالله حمادی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 77-107]
 • رسولی، حجت نقد و بررسی کتاب« ابو هلال العسکری و مقاییسه البلاغیة و النقدیة» اثر بدوی طبانه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 109-133]
 • رسولی، حجت حجاجیة السؤال فی السؤال فی المناظرة الأدبیة: مناظرة رئیف الخوری وطه حسین أنموذجا [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-99]
 • رسولی، حجت مبانی روان شناختی آفرینش ادبی از نگاه عزالدین اسماعیل [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 115-144]
 • رسولی، حجت بررسی رویکردهای بلاغی نوین در تفسیر قرآن (مطالعه موردی: التفسیر البنائی للقرآن الکریم محمود بستانی) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-152]
 • رسولی، حجت جمالیّة توظیف عناصر الطبیعة و دلالاتها الرمزیّة فی أشعار محمد مهدی الجواهری [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 181-210]
 • رسولی، حجت قراءة فی قضیّة الطّبع والتکلّف فی النّقد العربی القدیم «آراء الجاحظ وابن قتیبة وابن رشیق نموذجاً» [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 39-70]
 • رسو‌ل‌پور، علیرضا بررسی و نقد ترجمه عربی داستان‌های کوتاه جلال آل‌احمد( نمونۀ موردی«پستچی» و «گلدان چینی») [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • رضایی، ابوالفضل نقد و بررسی برخی دیدگاه‌های نحوی «ابراهیم مصطفی» در کتاب «إحیاء النّحو» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • رضایی، ابوالفضل واکاوی اشعار انقلابی در دیوان فدوی طوقان و طاهره صفارزاده [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • رضایی، ابوالفضل شهید و شهادت در شعر محمد العید آل خلیفه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 109-131]
 • رضایی، ابوالفضل نقد و بررسی ساختاری و محتوایی کتاب الفکوک فی شرح الشکوک [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 85-114]
 • رضایی، ابوالفضل کارکرد نحوی مصدر و مفعول‌پذیری مصدر در زبان عربی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 7-25]
 • رضایی، ابو الفضل بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت در اشعار «منوچهری دامغانی» و «ابن رومی» [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • رضایی، بحر علی نقد جامعه شناختی سروده وصف گرگِ بحتری بر اساس دیدگاه هیپولیت تن [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 213-236]
 • رضایی، صدیقه نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدی و متنبی [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • رضایی، غلامعباس بررسی تطور ساختاری دو قصیدة جاهلی و اسلامی از حسان بن ثابت با نظر به مکتب ساختارگرایی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • رضایی، غلامعباس شعر النقائض الأمویة، دراسة أسلوبیة إحصائیة فی ضوء اللسانیات الکمیة (نقیضة الفرزدق وجریر أنموذجاً) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 27-55]
 • رضایی، غلامعباس الإحالة الضمیریة ودورها فی التماسک النصی (سورة الرعد أنموذجا) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 335-362]
 • رضایی، غلامعبّاس تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • رضایی هفتادر، غلامعباس نقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان‌های غسان کنفانی و سحر خلیفه [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • رضائی، ابوالفضل دراسة الأسالیب المستخدمة فی الأمثال العامیة البغدادیة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 101-136]
 • رضائی، ابوالفضل بررسی رویکردهای بلاغی نوین در تفسیر قرآن (مطالعه موردی: التفسیر البنائی للقرآن الکریم محمود بستانی) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-152]
 • رضائی، ابو الفضل دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة طه على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف الجدال بین فرعون والسحرة التائبین [طه: 70 – 73]) [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 149-179]
 • رمضانی، ربابه پیرنگ استعاری در داستان کوتاه زیر سایبان از نجیب محفوظ با تأکید بر نطریه فرگِسن [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 271-296]
 • روشنفکر، کبری بررسی معنا شناختی قصیده «ابن رومی» در رثای فرزندش [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • رئیس میرزایی، فاطمه بررسی رویکردهای بلاغی نوین در تفسیر قرآن (مطالعه موردی: التفسیر البنائی للقرآن الکریم محمود بستانی) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-152]

ز

 • زارع، ناصر ترجمه شعر به شعر؛ سرقتی ادبی یا صنعتی بلاغی؛ پژوهشی تاریخی در ترجمه شعر به شعر عربی و فارسی تا قرن ششم هجری [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 76-98]
 • زارع، ناصر واکاوی هنجارگریزی نوشتاری و دلالت‌های آن در شعر سعدی یوسف بر اساس الگوی زبان‌شناختی جفری لیچ [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 323-348]
 • زارعی، فاطمه واکاوی ترادف و تفاوت معناشناختی واژه «بئر» و «جب» در قرآن کریم از منظر زبان‌های سامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیبائی، منیر تحلیل سبک شناختی سروده ی قافیه صفی الدین حلی در مدح پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 175-199]
 • زرعی، ناهیده رمانتیسم سیاه در مجموعۀ المسرح و المرایای آدونیس [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 83-118]
 • زرگانی، مصطفی تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • زرمحمدی، سعید تجلیات المقاومة الفلسطینیة فی شعر فاروق جویدة [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • زریّه، سارا تصویر کتاب البیان فی مرآة الأدب العربی والفارسی در آینۀ نقد [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 203-230]
 • زریوند، نیلوفر تحلیل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 213-249]
 • زندکریمی، شیرزاد بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت در اشعار «منوچهری دامغانی» و «ابن رومی» [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • زینی وند، تورج تحلیل محتوایی و ساختاری قصیده‌ی «مشعل الثورتین» از «جوزف الهاشم» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • زهراب، حیدر بررسی تقابل هجاء سیاسى فاحش با اخلاقِ دینى در دالیّه سید حیدر حلی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 115-148]

س

 • سیاحی، صادق مناسبات و کارکردهای قدرت در رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس الگوی کنشی گرماس و نظریه گفتمان میشل فوکو) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 131-170]
 • سالمی، محمد بررسی ویژگیهای افعال تکرار شده در اشعار رمانتیک و رئالیست عبدالوهاب بیاتی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-36]
 • سبزیان‌پور، وحید منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • سبزیان‌پور، وحید نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدی و متنبی [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • ستّاری، الهه تحلیل قصیده البحّار و الدرویش (دریانورد و پارسامرد) بر پایه نظریه ی ژاک لکان [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 97-122]
 • ستّاری، الهه بررسی و نقد مؤلفه های سبکی در "قصیده بائیه" شریف رضی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 175-194]
 • ستّاری، الهه کاربردشناسی تقابل فکری-زبانی در انگاره‌های شعری ودیع سعاده [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 119-144]
 • سجادی، سید ابوالفضل هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 151-178]
 • سیدی، سیدحسین بلاغت وایدئولوژی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 145-170]
 • سیدی، سیدحسین خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 99-124]
 • سیدی، سیدحسین نقد و بررسی تأثیر بن‌مایه‌های فکری فرمالیسم در نظریه‌های ادبی ادونیس [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 146-168]
 • سیدی، سیدحسین تحلیلی بر رویکرد فلسفی در نقد کلاسیک عربی [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 185-206]
 • سیدی، سید حسین معانی نمادین پرنده و گنجشک در نمایشنامه «گنجشک گوژپشت» محمد ماغوط [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 239-270]
 • سیدی، سید محمد جواد بلاغت وایدئولوژی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 145-170]
 • سیفی، طیبه جلوه‌های پایداری در اشعار محمد العید [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 133-153]
 • سیفی، محسن نقد رتوریک سرود ملی کشور سوریه (با رویکرد نقد ایدئولوژیک از منظر سونیا فوس) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 195-211]
 • سلیمی، علی معناآفرینی در شعر با استفاده از هنجارگریزی‌های زبـانی (بررسی موردی: عزالدّین مناصره، شاعر معاصر فلسطینی) [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • سلیمی، علی شخصی‌سازی زبان و روند عدول از خودکاری آن در شعر سعدی یوسف [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 153-182]
 • سلیمی، علی تحلیل دیدگاه‌های ناقدان عصرعباسی پیرامون تأثیر عناصر فرازبانی در سرایش شعر [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 351-375]
 • سلمان نیا، مجتبی بررسی چکامه‌های نزار قبانی در پرتو مفهوم بحران هویت [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 267-296]
 • سن سبلی، بی بی راحیل خوانش پسااستعماری تجربه‌ی مهاجرت در رمان «أصابع لولیتا» اثر واسینی الاعرج از دیدگاه هومی بابا [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 171-198]
 • سواری، سعید ظاهرة الاستبدال اللغوی فی رسائل الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) "دراسة لغویة دلالیة فی کتاب 1-15 أنموذجا" [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شادمان، یسرا رئالیسم جادویی و مؤلفه‌های آن در بررسی داستان لیالی ألف لیلة نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • شادمان، یسرا حوزه‌های جغرافیایی و تأثیر آنها در تحوّل ساختار زبان عربی معیار (مطالعه موردی سرمقاله و نثر خبری در مطبوعات روز عربی) [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 281-316]
 • شادمان، یسرا نقد و واکاوی هم‌ارزی لایه‌های فرهنگی در سه نمایشنامه عربی توفیق الحکیم با تکیه بر رویکرد میشل بالار [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 31-57]
 • شاکری، فرهاد استعمار و شیوههای مبارزه شعری علیه آن در عصر نهضت عرب [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 93-119]
 • شاملی، نصرالله بازخوانی قاعدة بلاغی «تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر» [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • شاملی، نصرالله آواشناسی صوتی فواصل دعای عرفه [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 123-162]
 • شاهرخ، مهدی وصف طبیعت، بُن‌مایۀ دیگر اغراض سنتی شعرِ ابن‌خفاجۀ ‏اندلسی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 179-212]
 • شجری قاسم خیلی، زهرا تحلیل کهن الگوهای" نقاب" و" سایه" در لافتات 1 احمد مطر [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 187-212]
 • شیخ الرئیس، علی تاثیر پذیری مضمونی رائیه ابن عرندس از قرآن با تکیه بر نظریه بینامتنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 68-96]
 • شیدایی، آرزو تحلیل نحوه بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در داستان "زوجة أحمد" اثر احسان عبدالقدوس [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 57-96]
 • شیرازی، مائده بیگم تحلیلی بر رویکرد فلسفی در نقد کلاسیک عربی [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 185-206]
 • شراهی، آسیه رئالیسم جادویی در رمان عالم بلا خرائط اثر عبد الرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 167-185]
 • شیرمحمدی، بهنام معیار عاطفی در نقد ادبی سده های اول تا سوم هجری [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 207-236]
 • شیروانی، داود مبانی روان شناختی آفرینش ادبی از نگاه عزالدین اسماعیل [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 115-144]
 • شعلال، رشید التفاعل التاریخی و الجمالی فی الشعر الجزائری المعاصر قراءة فی شعر الثورة عند عزالدین المیهوبی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 313-330]
 • شکیبایی فر، شهلا تحلیل شناختی طرحواره های تصویری در شعر سمیح القاسم با تاکید بر نظریه مارک جانسون [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 290-319]
 • شمس‌آبادی، حسین کاربردشناسی تقابل فکری-زبانی در انگاره‌های شعری ودیع سعاده [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 119-144]
 • شمس الدینی، اعظم جلوه‌های پایداری در اشعار محمد العید [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 133-153]

ص

 • صابری، علی شخصیّت انسان متدین در رمان‌های اجتماعی عبدالحمید جودة السحار [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • صابری، علی فرانقد ادبی در آثار سیدمرتضی(ره) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 75-104]
 • صابری، علی بررسی عناصر داستان در داستان‌های کودک "جاسم محمد صالح" (در آینۀ دیدگاه "شلومیت ریمون کنان") [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 331-353]
 • صابری، علی معیار عاطفی در نقد ادبی سده های اول تا سوم هجری [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 207-236]
 • صیادانی، علی خود شرقی انگاری و اگزوتیسم در رمان سیدات‌القمر جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 153-174]
 • صیادانی، علی خوانش رمان «سیدات‌القمر» بر اساس نظریه تقابل‌های دوگانه هلن سیکسو [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 181-216]
 • صادقی، زهرا بررسی و تحلیل سوره انفطار با تکیه بر نظریه ساختارگرایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 50-74]
 • صیادی نژاد، روح الله بررسی منظورشناسانۀ برهان‌های بلاغی در گفتمان پیامبر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 149-182]
 • صیادی نژاد، روح الله نقد جامعه شناختی سروده وصف گرگِ بحتری بر اساس دیدگاه هیپولیت تن [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 213-236]
 • صاعدی، احمد رضا تحلیل و بررسی کتاب «بنیة النص السردی من منظور النقد الإدبی» [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 135-157]
 • صالحی، پیمان واکاوی مؤلفه‌های ادبیات پایداری در اشعار بدیع القشاعله بر اساس الگوی نشانه‌شناسی پیرس [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 105-131]
 • صالح‌بک، مجید داستان مینی‌مال و حکایت‌های طوق الحمامه [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • صدقی، حامد ارزیابی ویژگی تنوع واژگان در سبک بررسی تطبیقی نمونه هایی از آثار «طه حسین، میخائیل نعیمه و جبران خلیل جبران» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • صدقی، حامد بررسی ابعاد بحران هویت دراشعار «عدنان الصائغ» [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 105-130]
 • صدقی، حامد تحلیل و بررسی جلوه های خمر در شعر مصطفی وهبی التل [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 89-114]
 • صدقی، حامد سبک شناسی خطبه 87 نهج البلاغه بر اساس رویکرد ساختارگرایی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 171-204]
 • صدقی، حامد الرؤیة الفیزیاویة للمکان فی شعر أدونیس (دیوان "التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل" و "المسرح والمرایا" نموذجاً) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 252-276]
 • صدیقی، بهار خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 99-124]
 • صدیقی، کلثوم نشانه‌هایی از ویرانشهر در شعر «خلیل حاوی» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • صفایی، علی رمانتیسم سیاه در مجموعۀ المسرح و المرایای آدونیس [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 83-118]
 • صفایی سنگری، علی واکاوی الگوهای ساختار رواییِ مقامات حریری براساس نظریۀ تزوتان تودوروف [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 97-122]

ط

 • طالبی قره قشلاقی، جمال بازخوانی اسطوره ققنوس وتحولات معنایی آن در شعر محمود درویش [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 205-232]
 • طالبی قره قشلاقی، جمال تمثّلات الصراع الحضاری وأزمة الهویة الثقافیة فی روایة «کم بدت السماء قریبة» للکاتبة العراقیة بتول الخضیری [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 217-246]
 • طاهری نیا، علی باقر دراسة روایة «الحریق» لمحمد دیب فی ضوء نظریة البنیویة التکوینیة لغولدمان [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 117-147]
 • طاهری‌نیا، علی‌باقر بررسی محتوایی مولدیه های ابن زمرک اندلسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 7-36]
 • طباطبایی، سمیه السادات واکاویِ پیوند استعاره و فرهنگ در دیباچۀ «رسالة الغفران» بر مبنای نظریۀ استعارهْ بنیادِ شناختی-فرهنگیِ کُوِچْسِس [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 183-213]
 • طباطبایی، سمیه‌السادات داستان مینی‌مال و حکایت‌های طوق الحمامه [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • طباطبایی، فخرالسادات بررسی و نقد تأثیر و تأثر امام فخر رازی در مباحث بیان با رویکرد کتاب نهایة الایجاز فی درایة الاعجاز [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 163-186]
 • طیبه سیفی، طیبه زیبایی‌شناسی رنگ آبیدر اشعار عبدالوهاب البیاتی [دوره 1، شماره 1، 1389]

ظ

 • ظهیری، محمد تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • ظهیری، مهین واکاوی ساختار شعری ریم قیس کُبّه بر اساس نظریه جفری لیچ (مطالعه موردی هنجارشکنی معنایی و نوشتاری) [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 211-239]

ع

 • عامری، شاکر حقیقت‌ نمایی در البخلاء جاحظ (موردکاوی قصه‌ های اهل مرو و خراسان) [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 7-30]
 • عباسی، زهرا تحلیل انتقادی الهیروغلیفیه و القرآن الکریم، نوشتة سعد عبدالمطلب عدل [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • عباسی، صادق تحلیل معنای «عن» در قرآن مبتنی بر نظریه اصل معنا [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 247-289]
 • عباسی، نسرین جلوه‌های پایداری در برخی آثار سحر خلیفه [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • عباسی، نسرین روایت شنو و موقعیت آن در رمان «الطنطوریه» اثر رضوی عاشور [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 187-211]
 • عبّاسی، محمود نقد و بررسی برخی دیدگاه‌های نحوی «ابراهیم مصطفی» در کتاب «إحیاء النّحو» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • عبدی، صلاح الدین تحلیل انتقادی کتاب « المذاهب الأدبیة و النقدیة عند العرب و الغربیین » [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 158-175]
 • عبدی، صلاح الدین روایت شنو و موقعیت آن در رمان «الطنطوریه» اثر رضوی عاشور [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 187-211]
 • عبدی، صلاح‌الدین جلوه‌های پایداری در برخی آثار سحر خلیفه [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • عبدی، صلاح‌الدین بارقه‌های بیداری اسلامی در چکامه‌های یحیی سماوی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • عبداللهی، حسن تحلیل جامعه‌شناختی رمان «زقاق المدق» از نجیب محفوظ [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • عبیدی نیا، محمد امیر نگاهی به مسأله استعمار در اشعار مهدی اخوان‌ثالث و مفدی زکریا [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 155-180]
 • عبود شنان، رائد حجاجیة السؤال فی السؤال فی المناظرة الأدبیة: مناظرة رئیف الخوری وطه حسین أنموذجا [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-99]
 • عچرش، خیریه مناسبات و کارکردهای قدرت در رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس الگوی کنشی گرماس و نظریه گفتمان میشل فوکو) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 131-170]
 • عدالتی نسب، علی بررسی و نقد ساختار و محتوای شعر سپید عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • عدالتی نسب، علی تحلیل سبک شناختی آثار داستانی احلام مستغانمی با تکیه بر رمان (ذاکرة الجسد) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 181-221]
 • عدالتی نسب، علی مناسبات و کارکردهای قدرت در رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس الگوی کنشی گرماس و نظریه گفتمان میشل فوکو) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 131-170]
 • عرب، عباس بازتاب خود و دیگری در رمان عباد الشمس (با تکیه بر تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 281-308]
 • عزیزی، محمد رضا اصالت ایرانی برخی از حکمتهای اخلاقی گمنام در کتاب العقد الفرید [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 121-143]
 • عطااللهی، محدثه واکاوی اشعار انقلابی در دیوان فدوی طوقان و طاهره صفارزاده [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • علی کرمی، زهرا سبک‌شناسی نحوی نامۀ سی و یکم نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • عموری، نعیم شگردهای تمرکززدایی و رابطۀ میان متن و تصویر در «مجموعة قصص الحیوانات فی القرآن» نوشتۀ وارث الکندی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 169-206]

غ

 • غیبی، عبدالاحد تحلیل رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی، بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 65-90]
 • غیبی، عبدالاحد خود شرقی انگاری و اگزوتیسم در رمان سیدات‌القمر جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 153-174]
 • غیبی، عبدالاحد بازتعریف هویّت‌شناسانۀ مفهوم وطن در رمان «التّائهُون اثر امین معلوف» [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 33-56]
 • غیبی، عبدالاحد نشانه شناسی رنگ‌ها در شعر محمد آدم بر پایه نظریۀ پیرس [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 59-88]
 • غلامحسین کهوری، محسن تحلیل و بررسی سوره «ضحی» با تکیه بر نقد فرمالیسم [دوره 4، شماره 2، 1393]

ف

 • فاتحی، سید حسن خوانش پسااستعماری تجربه‌ی مهاجرت در رمان «أصابع لولیتا» اثر واسینی الاعرج از دیدگاه هومی بابا [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 171-198]
 • فارسی، بهنام تبیین مفهوم متناقض‌نما و کارکرد آن در تعابیر شعری احمد مطر [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 213-247]
 • فتحی دهکردی، صادق تحلیل و نقد نمادپردازی دینی در دیوان امل دنقل [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • فرامرزی، زین العابدین بازخوانی انتقادی استشهاد به شعر در نحو عربی [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • فراهانی، سمیرا نقد و بررسی معیارهای زیبایی‌شناسانه در قصیده «لا وقت للبکاء» أمل دنقل [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 207-251]
 • فرع شیرازی، سید حیدر بررسی تطبیقی تتابع‌اضافات در زبان و ادب عربی و فارسی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 215-238]
 • فرهنگ دوست، امیر بازتعریف هویّت‌شناسانۀ مفهوم وطن در رمان «التّائهُون اثر امین معلوف» [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 33-56]
 • فرهنگ نیا، امیر دلالة التکرار و أنماطه فی شعر محمد إبراهیم أبی سنة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 137-178]
 • فرهنگ نیا، امیر دراسة سوسیونصّیة فی روایة خان الخلیلی لنجیب محفوظ [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 201-232]
 • فسنقری، حجت اللّه بررسی و نقد مؤلفه های سبکی در "قصیده بائیه" شریف رضی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 175-194]
 • فسنقری، حجت اللّه کاربردشناسی تقابل فکری-زبانی در انگاره‌های شعری ودیع سعاده [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 119-144]
 • فیض الله زاده، عبدالعلی بررسی و نقد ساختار و محتوای شعر سپید عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • فیض الله زاده، عبدالعلی بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت در اشعار «منوچهری دامغانی» و «ابن رومی» [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • فیض الله زاده، عبدعلی بازتاب شخصیت حضرت عباس(ع) در ادبیات معاصر عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار برجسته شاعران سده اخیر) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 145-166]
 • فیض‌الله‌زاده، عبد علی معناشناسی واژة «ولی» در قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • فقهی، عبدالحسین جایگاه مفاهیم تربیتی فردی و اجتماعی در داستان‌های کوتاه علی حجازی با تکیه بر کتاب «النعاس و أمیر العواصف» [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 249-290]
 • فکری، مسعود «فشردگی» و «گستردگی» کلامی در ترجمۀ قرآن (موردپژوهی سورۀ انفال و توبه) [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 56-81]
 • فلاح، منال مظاهر الرمز التراثی فی شعر سمیح القاسم [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • فلاحتی، صغری تحلیل و بررسی جلوه های خمر در شعر مصطفی وهبی التل [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 89-114]
 • فلاحتی، صغری الرؤیة الفیزیاویة للمکان فی شعر أدونیس (دیوان "التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل" و "المسرح والمرایا" نموذجاً) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 252-276]
 • فلاحتی، صغری ظاهرة الاستبدال اللغوی فی رسائل الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) "دراسة لغویة دلالیة فی کتاب 1-15 أنموذجا" [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاحتی، صغری واکاوی ترادف و تفاوت معناشناختی واژه «بئر» و «جب» در قرآن کریم از منظر زبان‌های سامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاحتی، صغرا بررسی ابعاد بحران هویت دراشعار «عدنان الصائغ» [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 105-130]

ق

 • قادری، فاطمه از خود بیگانگی در رمان «غداً یوم جدید» اثر عبدالحمید بن‌هدوقه با تکیه بر نظریۀ ملوین سیمن [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 241-265]
 • قاسمی اصل، زینب بررسی مفهوم تقابل و غیریت در قصیده خفقة الذری بر اساس نظریه تقابلی لوئیس کوزر [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 321-349]
 • قاسمی اصل، زینب بررسی حرکت‌های داستانی در هزار و یک شب با تکیه بر الگوی ریخت‌شناسی « ولادیمیر پراپ» [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • قاسم پور، افسانه بررسی محتوایی مولدیه های ابن زمرک اندلسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 7-36]
 • قاسم‌پور، افسانه تطبیق شیوه‌های نقد ادبی بر آراء نقدی «ابراهیم عبدالقادر المازنی» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • قیاسوند، پرستو بررسی تکنیک های چند صدایی در رمان «رحیل» از جهاد الرجبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قائمی، مرتضی سبک‌شناسی نحوی نامۀ سی و یکم نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • قائمی، مرتضی مطالعه‌ی حوزه‌ی معنایی «صَدَّ» و معناشناسی درزمانی و همزمانی «صدید» در قرآن کریم [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 7-55]
 • قربانخانی، مرضیه نقد و بررسی کتاب البلاغة والتطبیق (مؤلفان: احمد مطلوب، کامل حسن البصیر) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 11-36]
 • قربان خانی، مرضیه بازخوانی قاعدة بلاغی «تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر» [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • قربان زاده، بهروز روش‌شناسی پدیدۀ تضمین نحوی در فرایند ترجمۀ نهج‌البلاغه (با محوریت ترجمه‌های: آیتی، فیض الإسلام، شهیدی، دشتی و جعفری) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 253-280]
 • قربان زاده، بهروز خوانش نُماد وارونگی آب در شعر سیمین بهبهانی و نازک الملائکة [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 7-27]
 • قصری، محمود بازتاب خود و دیگری در رمان عباد الشمس (با تکیه بر تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 281-308]
 • قنبری اقدم، ایمان نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «هجره عروه بن الورد» از کاظم السماوی [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 237-266]
 • قنبری مزیدی، مجتبی از خود بیگانگی در رمان «غداً یوم جدید» اثر عبدالحمید بن‌هدوقه با تکیه بر نظریۀ ملوین سیمن [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 241-265]
 • قهرمانی، علی مرثیه‌ی ابوالبقاء الرُّندی در آیینه‌ی نقد رتوریک [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 123-152]
 • قهرمانی، علی عناصر نقاشی در دیوان "مایفوق الوصف"سوزان علیوان [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 237-262]
 • قهرمان پور، معصومه عناصر نقاشی در دیوان "مایفوق الوصف"سوزان علیوان [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 237-262]
 • قهرمانی مقبل، علی اصغر دلالت‌های معنایی «قَرْن» در زبان عربی و عبری و ارتباط آن با «ذوالقرنین» در قرآن کریم و کتاب مقدّس [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • قهرمانی مقبل، علی اصغر بررسی تطبیقی تتابع‌اضافات در زبان و ادب عربی و فارسی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 215-238]
 • قهرمانی مقبل، علی اصغر ترجمه شعر به شعر؛ سرقتی ادبی یا صنعتی بلاغی؛ پژوهشی تاریخی در ترجمه شعر به شعر عربی و فارسی تا قرن ششم هجری [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 76-98]
 • قهرمانی مقبل، علی اصغر جلوه‌های نوگرایی در خمریات حسین بن ضحاک [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 7-29]
 • قوامی، ژیلا تحلیل و نقد نمادپردازی دینی در دیوان امل دنقل [دوره 1، شماره 2، 1390]

ک

 • کاری، فاطمه تحلیل رمان "زینب" بر اساس نقد فمینیستی [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • کاظم لفتة الغزی، عواد السّرد الروائی فی خطاب «ناجی العلی» الکاریکاتیری [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 57-97]
 • کیانی، حسین نظریه‌ی خواننده‌ی نهفته در ادبیات کودک مطالعه موردی آثار «لینا کیلانی» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • کیانی، حسین بررسی تحلیلی - انتقادی مقاله های سبکشناسی(الأسلوبیة) مطالعه ی موردی مقاله های علمی پژوهی سالهای 1393-1389 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 177-201]
 • کیانی، حسین ارزیابی مؤلفه‌های ساختاری مقاله‌های مجله «نقد ادب عربی» [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 233-270]
 • کیانی، حسین از ساختار معنادار رمان «العودة إلی المنفی» اثر «أبوالمعاطی أبوالنجا» تا ساختار جامعه مصر [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 255-280]
 • کیانی، رضا معناآفرینی در شعر با استفاده از هنجارگریزی‌های زبـانی (بررسی موردی: عزالدّین مناصره، شاعر معاصر فلسطینی) [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • کیانی، رضا نقد و بررسی جلوه‌هایی از اندوه رمانتیک در شعر معاصر عراق (مطالعة موردپژوهانه: نوسروده‌های بلند الحیدری) [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • کیانی، رضا شخصی‌سازی زبان و روند عدول از خودکاری آن در شعر سعدی یوسف [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 153-182]
 • کاهه، علیرضا تحلیل واژگانی و ساختاری مجموعه داستانی «المعذّبون فی الأرض» اثر طه حسین با رویکرد بینامتنیت [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 233-254]
 • کیائی، سودابه نقد رتوریک سرود ملی کشور سوریه (با رویکرد نقد ایدئولوژیک از منظر سونیا فوس) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 195-211]
 • کردآبادی، سندس نشانه‌شناسی اجتماعی رمان «الحرب فی برّ مصر» [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 57-88]
 • کریمی، فاطمه معانی نمادین پرنده و گنجشک در نمایشنامه «گنجشک گوژپشت» محمد ماغوط [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 239-270]
 • کریمی، مدینه بارقه‌های بیداری اسلامی در چکامه‌های یحیی سماوی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • کرمی عنایت، میثم بررسی چکامه‌های نزار قبانی در پرتو مفهوم بحران هویت [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 267-296]
 • کلاهدوزان، اکبر خطاهای شعری ازدیدگاه ابوهلال عسکری [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 271-298]

گ

 • گریوانی، مریم اصالت ایرانی برخی از حکمتهای اخلاقی گمنام در کتاب العقد الفرید [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 121-143]
 • گلستانه، سالم سرود ملی الجزایر در آیینۀ نقد فرمالیستی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-54]
 • گنجیان، علی رئالیسم جادویی و مؤلفه‌های آن در بررسی داستان لیالی ألف لیلة نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • گنجیان خناری، علی نقد نارسائیهای تقسیم ادوار تاریخ ادبیّات عربی و نامگذاری آن [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • گنجیان خناری، علی نقد جامعه‌شناختی رمان عمارت یعقوبیان، نوشتۀ علاء اسوانی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • گنجعلی، عباس کاربردشناسی تقابل فکری-زبانی در انگاره‌های شعری ودیع سعاده [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 119-144]
 • گودرزی لمراسکی، حسن رئالیسم جادویی در رمان عالم بلا خرائط اثر عبد الرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 167-185]

ل

 • لامعی گیو، احمد واکاوی آموزه‌های فلسفی در داستان‌های کامل کیلانی (مطالعه موردی: حیّ بن یقظان) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 263-290]

م

 • ماستری فراهانی، جواد معناشناسی واژة «ولی» در قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • متقی زاده، عیسی ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان مقامات همدانی [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • میثاقی، ناصر دراسة نقدیة لهاشمیّة الکمیت الرابعة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 41-74]
 • محسنی، علی‌اکبر نقد و بررسی جلوه‌هایی از اندوه رمانتیک در شعر معاصر عراق (مطالعة موردپژوهانه: نوسروده‌های بلند الحیدری) [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • محسنی راد، بتول دراسة قصیدة "من وردتین اثنتین" لسعید عقل من منظر التداولیة [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 309-330]
 • محمدی، اویس بررسی سبک سوررئالیسم در دیوان عبدالله البردونی [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • محمدی، دانش ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان مقامات همدانی [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • محمدی، دانش بررسی معنا شناختی قصیده «ابن رومی» در رثای فرزندش [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • محمدی، مجید نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «هجره عروه بن الورد» از کاظم السماوی [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 237-266]
 • محمدی، محسن جلوه‌های نوگرایی در خمریات حسین بن ضحاک [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 7-29]
 • محمدی، محمدحسن بررسی دیدگاه شیخ طَبْرِسی دربارۀ مشکلات نحوی قرآن کریم [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 267-298]
 • محمدرضایی، علی رضا احساس حقارت و سبک زندگی درکتاب الایام طه حسین (بررسی روان‌شناسانه‌ بر اساس نظریه‌ی آلفرد آدلر) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 291-316]
 • محمد‌رضایی، علیرضا ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان مقامات همدانی [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • محمدزاده، جواد روش‌شناسی پدیدۀ تضمین نحوی در فرایند ترجمۀ نهج‌البلاغه (با محوریت ترجمه‌های: آیتی، فیض الإسلام، شهیدی، دشتی و جعفری) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 253-280]
 • محمودی، ابوبکر بررسی تطور ساختاری دو قصیدة جاهلی و اسلامی از حسان بن ثابت با نظر به مکتب ساختارگرایی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • مختاری صومعه علیایی، صابر السیرۀ الذاتیۀ و ملامحها فی الأدب الفارسی المعاصر [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • مخمی، الیاس سرود ملی الجزایر در آیینۀ نقد فرمالیستی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-54]
 • میراحمدی، سید رضا حقیقت‌ نمایی در البخلاء جاحظ (موردکاوی قصه‌ های اهل مرو و خراسان) [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 7-30]
 • میر احمدی، سید رضا تحلیل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 213-249]
 • میرحاجی، حمیدرضا مبانی زیبایی‌شناسی متن در زبان عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • میرحسینی، سید علی نمود نقش رمزواره در خلق معانی بدیع در شعر سعدی یوسف با تکیه بر نظریه آگاهی دنیل چندلر (مطالعه موردی دیوان «السّاعه الاخیره») [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 297-334]
 • میرزایی، فرامرز تحلیل نشانه‌شناسی عناوین و نام شخصیت های د استانی سفرنامه ابن فطوّمه [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • میرزایی، فرامرز رمان پسااستعماری الجزایر و ویژگی‌های محتوایی و زبانی آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 247-268]
 • میرزاپی، فرامرز روش تحلیل «ماهیتِ صورت» داستان نقدی بر نظریه «ماهیت صورت» سید بحراوی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 299-330]
 • میرزایی تبار، آزاده بررسی عناصر داستان در داستان‌های کودک "جاسم محمد صالح" (در آینۀ دیدگاه "شلومیت ریمون کنان") [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 331-353]
 • میرزائی، فرامرز خوانش پسااستعماری تجربه‌ی مهاجرت در رمان «أصابع لولیتا» اثر واسینی الاعرج از دیدگاه هومی بابا [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 171-198]
 • میرقادری، بشری سادات نظریه‌ی خواننده‌ی نهفته در ادبیات کودک مطالعه موردی آثار «لینا کیلانی» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • میرقادری، سید فضل‌الله شخصیت‌‌پردازی در رمان اُمّ سعد غسان کنفانی و تأثیر آن در بیان درون‌مایة داستان [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • مسبوق، سید مهدی موقع الراوی و تجلیاته فی روایة "قالت ضحی" لبهاء طاهر [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 179-216]
 • مشایخی، حمیدرضا نقد سرمایه و ضد سرمایة اجتماعی در شعر داروگ و آی آدم‌ها از نیما و سرود باران از بدر شاکر سیاب [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • مشایخی، حمید رضا تحلیل کهن الگوهای" نقاب" و" سایه" در لافتات 1 احمد مطر [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 187-212]
 • مصطفی نژاد، علی خود شرقی انگاری و اگزوتیسم در رمان سیدات‌القمر جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 153-174]
 • مصطفی نژاد، علی خوانش رمان «سیدات‌القمر» بر اساس نظریه تقابل‌های دوگانه هلن سیکسو [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 181-216]
 • مظفّری، سودابه ظاهرة الاستبدال اللغوی فی رسائل الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) "دراسة لغویة دلالیة فی کتاب 1-15 أنموذجا" [(مقالات آماده انتشار)]
 • معرفت، شهره مقاله‏های داستانی احمدرضا حوحو و میراث مقامه‏نویسی عرب [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 223-245]
 • معروف، یحیی نماد‌های مقاومت در شعر محمّد حلمی الریشه [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 212-233]
 • معینی، منصوره خطاهای شعری ازدیدگاه ابوهلال عسکری [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 271-298]
 • مفتخرزاده، سیدعلی دراسۀ الخصائص الفنیۀ فی قصص الاطفال [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • مقیاسی، حسن نقد و بررسی معیارهای زیبایی‌شناسانه در قصیده «لا وقت للبکاء» أمل دنقل [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 207-251]
 • مقدم متقی، امیر بازتاب خود و دیگری در رمان عباد الشمس (با تکیه بر تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 281-308]
 • ملایی، علی‌اکبر تصویر غزل در دیوان ابوفراس حمدانی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • ملاابراهیمی، عزت نقدِ سبک‌‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 119-150]
 • ملاابراهیمی، عزت بررسی جلوه‌های بلاغی تصویر در دیوان «الأعمال الشعریة» ابراهیم نصرالله [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 234-251]
 • ملاابراهیمی، عزت بررسی چکامه‌های نزار قبانی در پرتو مفهوم بحران هویت [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 267-296]
 • ملاابراهیمی، عزت بررسی و تحلیل شعر جاسم الصحیح بر اساس نظریه ریفاتر (مطالعه موردی : قصیده "وطن لاسمی مشرد") [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملاابراهیمی، عزت بررسی تکنیک های چند صدایی در رمان «رحیل» از جهاد الرجبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملا ابراهیمی، عزت بررسی روابط بینامتنیت اسطوره‌ای در اشعار جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر اسطورۀ تموز) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 183-212]
 • ملکی، معصومه بررسی و تبیین زبان شناختی روند تحول معنایی واژه بروج در قرآن کریم با تکیه بر ریشه های آن در زبان های سامی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 31-56]
 • میمندی، وصال تصویر کتاب البیان فی مرآة الأدب العربی والفارسی در آینۀ نقد [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 203-230]
 • منتظری، آزاده تحلیل بصری شعر ابن خفاجه اندلسی با رویکرد امپرسیونیسمی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 332-362]
 • منتظری، آزاده دراسة روایة «الحریق» لمحمد دیب فی ضوء نظریة البنیویة التکوینیة لغولدمان [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 117-147]
 • مهتدی، حسین جایگاه مفاهیم تربیتی فردی و اجتماعی در داستان‌های کوتاه علی حجازی با تکیه بر کتاب «النعاس و أمیر العواصف» [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 249-290]
 • مهدی، داوری دولت آبادی ادبیت هاشمیات کمیت اسدی و حجازیات شریف رضی در سنجه معادله بوزیمان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 6-29]
 • مهدوی آرا، مصطفی پژوهشی در شعر انقلاب یمن (ما بین سال‌های 1340 تا 1360میلادی) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 199-242]
 • موسویان نژاد، خسرو تحلیل شخصیّت زن در دو رمان سنگ صبور و میرامار با تکیه بر شخصیّت «گوهر و زهره» [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • موسوی بفرویی، محمد تحلیل انتقادی الهیروغلیفیه و القرآن الکریم، نوشتة سعد عبدالمطلب عدل [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • موسوى بَـفرویـى، سید محمد بررسی تقابل هجاء سیاسى فاحش با اخلاقِ دینى در دالیّه سید حیدر حلی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 115-148]

ن

 • نادعلی، مونا بررسی و تحلیل شعر جاسم الصحیح بر اساس نظریه ریفاتر (مطالعه موردی : قصیده "وطن لاسمی مشرد") [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیازی، شهریار نقد و بررسی معیارهای زیبایی‌شناسانه در قصیده «لا وقت للبکاء» أمل دنقل [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 207-251]
 • ناطق تجرق، ابراهیم پردازش تحلیلی بازتاب خیزش‌های انقلابی الجزایر و عراق در اشعار محمد العید آل خلیفه و معروف الرصافی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 9-34]
 • ناظمیان، رضا رئالیسم جادویی و مؤلفه‌های آن در بررسی داستان لیالی ألف لیلة نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • ناظمیان، رضا پیرنگ استعاری در داستان کوتاه زیر سایبان از نجیب محفوظ با تأکید بر نطریه فرگِسن [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 271-296]
 • ناظمیان، رضا حوزه‌های جغرافیایی و تأثیر آنها در تحوّل ساختار زبان عربی معیار (مطالعه موردی سرمقاله و نثر خبری در مطبوعات روز عربی) [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 281-316]
 • ناظمیان، رضا نقد و واکاوی هم‌ارزی لایه‌های فرهنگی در سه نمایشنامه عربی توفیق الحکیم با تکیه بر رویکرد میشل بالار [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 31-57]
 • ناظمیان، هومن نگاهی به کتاب نظریة البنائیة اثر دکتر صلاح فضل [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 231-253]
 • ناظمیان، هومن ناسازواری تصویری در شعر سیاسی و اجتماعی بدرشاکر سیاب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 7-49]
 • ناظمیان، هومن نمود نقش رمزواره در خلق معانی بدیع در شعر سعدی یوسف با تکیه بر نظریه آگاهی دنیل چندلر (مطالعه موردی دیوان «السّاعه الاخیره») [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 297-334]
 • ناظمیان، هومن طرحواره تصویری در سوره یوسف (ع) بر اساس معناشناسی شناختی [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 89-115]
 • ناعمی، زهره تجلیات المقاومة الفلسطینیة فی شعر فاروق جویدة [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • ناعمی، زهره الرؤیة الفیزیاویة للمکان فی شعر أدونیس (دیوان "التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل" و "المسرح والمرایا" نموذجاً) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 252-276]
 • ناعمی، زهره بررسی فرآیندهای فرانقش اندیشگانی در قصیدۀ «إلی دوده» میخائیل نعیمه (بر اساس نظریۀ نقش‌گرای هالیدی) [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 299-321]
 • نجاتی، داود التوظیف الفنی فی سیمیائیة الألوان عند ابن الرومی [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • نجفی، عباس واکاوی هنجارگریزی نوشتاری و دلالت‌های آن در شعر سعدی یوسف بر اساس الگوی زبان‌شناختی جفری لیچ [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 323-348]
 • نجفی ایوکی، علی تحلیل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 213-249]
 • نجفی ایوکی، علی نقد رتوریک سرود ملی کشور سوریه (با رویکرد نقد ایدئولوژیک از منظر سونیا فوس) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 195-211]
 • نجفی حاجیور، مهران بررسی و تحلیل روان‌شناختیِ رمان «الاعترافات» نوشتۀ ربیع جابر (با تأکید بر سازوکار‌های دفاعی) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 317-342]
 • نجفی حاجیور، مهران بررسی و تحلیل جلوه‌های رمانتیسم اجتماعی در رمان «ذاکرة الجسد» نوشتۀ احلام مستغانمی [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 318-340]
 • نظری، یوسف بررسی تحلیلی - انتقادی مقاله های سبکشناسی(الأسلوبیة) مطالعه ی موردی مقاله های علمی پژوهی سالهای 1393-1389 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 177-201]
 • نعمتی، فاروق شخصی‌سازی زبان و روند عدول از خودکاری آن در شعر سعدی یوسف [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 153-182]
 • نویدی، عبدالوحید الإحالة الضمیریة ودورها فی التماسک النصی (سورة الرعد أنموذجا) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 335-362]
 • نوری، زهرا نگاهی به مسأله استعمار در اشعار مهدی اخوان‌ثالث و مفدی زکریا [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 155-180]
 • نورسیده، علی اکبر معناشناسی واژة «ولی» در قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • نورسیده، علی‌اکبر بررسی تحلیلی و توصیفی آراء نقدی «عبدالرّحمن شکری» [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • نورى زاد، عبدالله دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة طه على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف الجدال بین فرعون والسحرة التائبین [طه: 70 – 73]) [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 149-179]

و

 • ولی زاده، حمید تحلیل رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی، بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 65-90]
 • ولی زاده، حمید تراجایی در بسامد با رویکرد تطبیقی به رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی و فرانکنشتاین مری شلی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 125-150]

ه

 • هادیلو، بهمن ادبیت هاشمیات کمیت اسدی و حجازیات شریف رضی در سنجه معادله بوزیمان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 6-29]
 • هاشمی، خدیجه الرؤیة الفیزیاویة للمکان فی شعر أدونیس (دیوان "التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل" و "المسرح والمرایا" نموذجاً) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 252-276]
 • همایونی حسن، سعدالله روابط بینامتنی نهج‌البلاغه با آثار امین‌الریحانی [دوره 1، شماره 1، 1389]

ی

 • یزدی، قدر ارزیابی ویژگی تنوع واژگان در سبک بررسی تطبیقی نمونه هایی از آثار «طه حسین، میخائیل نعیمه و جبران خلیل جبران» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • یزدان، هدی بررسی فرآیندهای فرانقش اندیشگانی در قصیدۀ «إلی دوده» میخائیل نعیمه (بر اساس نظریۀ نقش‌گرای هالیدی) [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 299-321]
 • یگانی، مصطفی شخصیّت انسان متدین در رمان‌های اجتماعی عبدالحمید جودة السحار [دوره 4، شماره 2، 1393]